Investicije

Kontinuirano ulaganje značajnih sredstava u proizvodno-prerađivačke kapacitete poslednjih godina pouzdan je pokazatelj da kompanija “13.jul Plantaže” korača sigurnim i ubrzanim koracima ka budućnosti. Sve investicije su pažljivo planirane i odgovor su kako na svojevrsne zahtjeve tržišta, tako i na istinsku potrebu da se sa optimizmom gleda na budućnost, koja je nedostižna ukoliko ovakvih investicija nema. Samo u poslednjih deset godina, u različite projekte, investirano je preko 40 miliona eura. 

Realizovani projekti u prethodne 2 godine.

Adaptacija Flaširnice

Kompanija je krajem 2017. godine počela poslove na adaptaciji flaširnice kao i galerije i magacinskog prostora koji su se nalazili u njenom sastavu. Zakon o bezbijednosti hrane Crne Gore koji je usvojen 2015. godine, kao i usvojeni HACCP standard, nalagao je primjenu novih standarda i adaptaciju postojećeg stanja prema zakonskim normativima.Realizacijom ovog projekta dobili smo u potpunosti adaptiran prostor koji zadovoljava sve propisane tehničko – tehnološke standarde i time stekli preduslov za instalaciju nove linije za flaširanje.

Linija za flaširanje

Instalaciija nove linije za flaširanje jedna je od najvažniji investicija realizovanih u prethodnih 15 godina. Instalirana linija je sklop 13 mašina, 5 renomiranih italijanskih proizvođača, ukomponovanih u jedan funkcionalan sistem. Efektivni kapacitet linije je 10.000 flaša na sat.

Linija za flaširanje 13. Jul Plantaže

Instalacijom nove linije za flaširanje Plantaže su obezbijedile:

  • povećanu efikasnost rada i prilagođavanja tržišnim promjenama,
  • povećan kvalitet i konzistentnost kvaliteta flaširanih proizvoda,
  • smanjenu zavisnost ljudskog faktora i automatizaciju cjelokupnog procesa rada u flaširnici.
Otvaranje linije za flaširanje

Kotao na biomasu

Kao društveno odgovorna kompanija, koja o svakom segmentu poslovanja vodi računa, Plantaže poslednjih godina sprovode sistematske mjere u oblasti zaštite životne sredine, poboljšanja energetske efikasnosti i korišćenja obnovljivih izvora energije. S tim u vezi, krajem prošle godine, u okviru svojih proizvodnih kapaciteta, instalirali smo  prvi kotao na biomasu.

Kao kompanija koja svake godine ima znatnu količinu materijala nastalog zimskom rezidbom, ideja za dalju utilizaciju drvne mase počela je da se razvija još 2016. godine. Opšte je poznat energetski sastav i kalorična vrijednost lozovine, te su dobre prakse rada realizovane i u našoj kompaniji kroz zamjenu korišćenja energenata

Nabavkom kotla na biomasu eliminisali smo upotrebu fosilnih goriva, koja važe za najveće zagađivače i emitente štetnog CO2.

Instaliranjem kotla na biomasu Plantaže su:

  • izvršile potpunu supstituciju korišćenja lož ulja i mazuta;
  • smanjile emisiju CO2 za 740 tona na godišnjem nivou,
  • iskoristile svu sekundarnu sirovinu, koja nastaje sagorijevanjem biomase, za đubrenje vinograda i novih zasada.

Prijemna hladnjača

U 2018. godini započeti su radovi na izgradnji nove  hladnjače za prijem, skladištenje i manipulaciju svježeg voća iz vinograda i voćnjaka Plantaže. Hladnjača, u čijem sastavu je 7 komora, ukupnog  kapaciteta 924 paletna mjesta obezbijediće lakšu organizaciju berbe, povećati kvalitet i duži životni vijek proizvoda. Realizacijom ovog projekta Plantaže obezbjeđuju neophodnu infrastrukturu za dalje širenje zasada pod stonim sortama i voćnjacima. U sastavu hladnjače su: tri komore za brzo hlađenje voća, četiri komore za skladištenje voća, sortirnicu za breskvu i nektarinu kao i stolove za stono grožđe.

Objekat će u toku aprila proći tehnički prijem, kada će i konačno biti spreman za ekploataciju prve naredne berbe.

Podizanje novih zasada

U 2019. godini planirana je sadnja novih 55 hektara vinograda sa kompletnom pratećom infrastrukturom, koja u ovom slučaju podrazumijeva izgradnju novog istražnog i eksploatacionog bunara kapaciteta 90 sekundnih litara vode, kao i postavljanje sistema kap po kap na cjelokupnoj površini.

Poslovi podizanja zasada će biti kompletirani do 01.09.2019. godine.

U ovoj godini planirano je i zanavljanje voćnjaka, tačnije, breskve na površini od 2,2 hektara, čime će u potpunosti biti finaliziran proces podmlađivanja zasada breskve i nektarine na ukupnoj površini od 85 ha.

Ostala oprema i radovi

Kompanija je u toku prethodne godine nastavila putem unapređenja i modernizacije i opredijelila znatna sredstva za nabavku opreme u proizvodnim sektorima, sa ciljem unapređenja efikasnosti poslovnih procesa  i modernizacije poslovanja.

Planirana investiciona ulaganja

Fokus ulaganja u 2019. godini biće stavljen na modernizaciju opreme u RJ „Voćarsko-vinogradarska“ proizvodnja, dijela opreme u RJ „Prerada“, kao i širenju ugostiteljskih kapaciteta kroz rekonstrukciju restorana Mareza.