Dvadeseta redovna sjednica Skupštine akcionara

Na osnovu člana 135,136 i člana 138 Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG, br 65/2020 od 03.07.2020 godine). i člana  100 stav 1 tačka 12 Statuta „13 Jul-Plantaže“a.d. Podgorica i Odluke Odbora direktora broj 3812 od 28.05.2021. godine, sazivam

DVADESETU  REDOVNU SJEDNICU

SKUPŠTINE AKCIONARA „13 JUL-PLANTAŽE“A.D. PODGORICA

Za dan 30.06.2021. godine (srijeda), sa početkom  u 11 časova, uz napomenu da će se evidencija prisustva akcionara i potpisivanje registracione liste vršiti u vremenu od 9 časova do 10:45 časova, u prostorijama „13 Jul-Plantaže“, u Vinskom podrumu „Šipčanik“ u Podgorici, uz poštovanje preporuka nadležnih institucija po pitanju epidemiološke situacije u zemlji, koje budu na snazi  u vrijeme održavanje redovne sjednice Skupštine akcionara.

Za sjednicu predlažem sledeći

D N E V N I    R E D

  1. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
    1. Usvajanje finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju Društva za 2020.godinu
    1. Usvajanje izvještaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja  za 2020.godinu
    1. Izbor i imenovanje  revizora za 2021.godinu

Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 50% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika. Ovlašćeni punomoćnik prilaže ovjereno punomoćje. Indentifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom.

Društvo će pribaviti spisak akcionara iz CKDD  dva dana prije održavanja Skupštine. Samo akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska mogu učestvovati na Skupštini i ostvarivati prava akcinonara.

Ukupan broj akcija Društva je 179.255.993 običnih akcija sa pravom glasa. Sve akcije su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Odluke iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića.

Materijal za Skupštinu i predlozi odluka biće dostupan i stavljen na  uvid  akcionarima u Upravnoj zgradi (ahiva Društva),  ulica Bulevar  Šarla de Gola broj 2, svakog radnog dana u vremenu od 07-15 časova, dvadeset dana prije dana održavanja Skupštine.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara biće objavljeno i na internet stranici Društva: www.plantaze.com

Kontakt telefon : 020658024

                                                                                                                                                   PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                                                                                           mr Nebojša Vuksanović, sr