U 2019. ostvarena dobit 470.000 eura

Saopštenje za javnost sa 19. redovne skupštine akcionara kompanije
“13. – Jul Plantaže”

Danas (25.09.2020.) je održana 19 sjednica Skupštine akcionara „13. jul Plantaže“ AD, u Vinskom podrumu Šipčanik, u Podgorici, uz poštovanje preporuka Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) za prevenciju i širenje zarasnih bolesti.

Od ukupnog broja akcionara, Skupštini je prisustvovalo 71%, i  to u ime državnih fondova (IRF, Fond Pio, i Zavod za zapošljavanje), Banke, raznih fondova i građana kao vlasnika akcija.

Akcionari su usvojili Godišnje finansijske iskaze i Izvještaj o poslovanju „13 jul Plantaže“ AD za 2019. godinu, sa izvještajem revizora.

Kompanija je u prošloj godini ostvarila poslovne prihode u iznosu od 33,5 miliona eura i pozitivan finansijski rezultat od 470.000 eura.

Donijeta je odluka da se ostvarena dobit, iz prethodne godine, opredijeli u „zadržanu dobit“.

Skupština je donijela i Odluku o izboru i imenovanju revizora za 2020. godinu, po kojoj je za revizora  izabrana revizorska kuća „BDO“ DOO,  Podgorica.

Postupajući po odredbama novog Zakona o privrednim društvima, akcionari su usvojili Statut Kompanije, kojim su inkorporirane sve novine, predviđene ovim Zakonom, koji je stupio na snagu 11.07.2020. godine. U okviru novih novih odredbi, posebno se ističu primjena čl. 155 i 156 ovog Zakona o izboru nezavisnih članova Odbora direktora.

Usvojena je i Odluka o izboru devetočlanog Odbora direktora. U  Odbor direktora su izabrani:  Prof. dr Božo Mihailović (redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Podgorici, IRF), Dušan Perović (Direktor PIO Fonda Crne Gore), mr. Đorđije Rajković (dugogodišnji izvršni direktor Kompanije „13. Jul Plantaže” u penziji), Boban Melović (profesor na Ekonomskom fakultetu), Veselin Orlandić (profesor na Fakultetu za poslovnu ekonomiju i pravo-Bar), Sead Šahman (predstavnik Zavoda za zapošljavanje), Zoran Senić (Izvršni direktor Valuation consultant doo Podgorica), Vladislav Dulović (Menadžer sektora rizika u IRF) i Nikola Perišić (direktor sektora za privredu u CKB).