Devetnaesta redovna godišnja sjednica akcionara

Na osnovu člana 135. Zakona o privrednim društvima, ( “Sl. list CG”, br. 65/2020 od 3.7.2020.god.); člana 30. i člana 32. Statuta “13. Jul-Plantaže”AD Podgorica i Odluke Odbora direktora  br.5633  od 30.07.2020.g.,  sazivam

DEVETNAESTU  REDOVNU GODIŠNJU SJEDNICU

SKUPŠTINE  AKCIONARA “13. JUL – PLANTAŽE” AD PODGORICA

Za dan  04.09.2020.g (petak),  sa početkom rada u 1100 časova, uz napomenu da će se evidencija prisustva akcionara i potpisivanje registracione liste vršiti u vremenu od 9oo do 11oo časova u prostorijama “13 Jul-Plantaže”,  u Vinskom podrumu »Šipčanik« u Podgorici, uz poštovanje preporuka Nacionalnog koordinacionog tijela (NKT) za prevenciju i širenje zaraznih bolesti, ukoliko to dozvoli epidemiološka situacija u zemlji.

Za sjednicu predlažem sledeći

                                                                                D N E V N I   R E D

  1. Usvajanje Godišnjih finansijskih iskaza i Izvještaja o poslovanju »13 Jul-Plantaže« AD za  2019.godinu, sa Izvještajem revizora
  2. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2019.god.
  3. Izbor i imenovanje revizora za 2020.godinu.
  4. Donošenje odluke o usvajanju Statuta
  5. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad članovima Odbora direktora
  6. Razrešenje članova Odbora direktora, u skladu sa zakonom
  7. Izbor članova Odbora direktora

Skupština može odlučivati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika. Ovlašćeni punomoćnik prilaže ovjereno punomoćje. Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom.

Društvo će pribaviti spisak akcionara iz CKDD najranije dva dana prije održavanja Skupštine. Samo akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska mogu učestvovati na Skupštini i ostvarivati prava akcionara.

Odluke iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića, izuzev tačke 4., za čije usvajanje je potrebna dvotrećinska većina. Ukupan broj akcija Društva je 179.255.993 običnih akcija sa pravom glasa. Sve akcije Društva su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas. Prilikom glasanja o izboru članova Odbora direktora Društva, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora, odnosno 7 glasova (kumulativno glasanje).

Materijali za Skupštinu i prijedlozi odluka staviće se na uvid akcionarima u Upravnoj zgradi Društva svakog radnog dana, 20 dana prije održavanja Skupštine.

                                                          PREDSJEDNIK

                                                   ODBORA DIREKTORA,

                               Prof. dr Veselin Vukotić, s.r.