KONKURS

Vizuelni identitet Strategije razvoja i digitalne transformacije Plantaža 2025/30. – “ Od prve zemljane brazde 1963. do prve digitalne brazde 2019.“

 1. PREDMET, ZADATAK I CILJ KONKUSRA 

Predmet ovog konkursa je razvoj vizuelnog identiteta i dizajna korporativnog dokumenta: 

Strategija razvoja i digitalna transformacija kompanije Plantaže 2025 – 2030.

Konkurs ima za cilj da se u saradnji sa studentima crnogorskih univerziteta generišu ideje za vizuelizaciju (vizuelnog identiteta) dokumenta Strategija razvoja i digitalne transformacije kompanije “13.Jul-Plantaže” – “ Od prve zemljane brazde 1963. do prve digitalne brazde 2019.“ 

Projektni  Zadatak:

Strategija razvoja i digitalna transformacija kompanije “13.Jul-Plantaže” predstavlja korporativni dokument od suštinske važnosti za dalje poslovanje i razvoj kompanije. 

Dokument sadrži 8 različitih poglavlja koji predstavljaju određene tematske cjeline. 

Od učesnika konkursa se očekuje idejno rješenje, logo, format, system boja, fontova

 1. Izgled naslovne strane(cover page)

Osmisliti naslovnu stranu dokumenta u skladu sa vizuelnim identitetom kompanije “13. Jul – Plantaže”. 

 • Unutrašnje strane
 • Predstaviti sadržaj ( način organizacije teksta u funkcionalno tematskim cjelinama kojih ima osam) 
 • Predstaviti otvarajuće ( pregradne strane funkcionalnih tematskih cjelina)
 • Predstaviti master unutrašnje stranice (funkcionalne odnose teksta i fotografija, način organizacije sadržaja na unutrašnjim stranama)
 • Logo 
 • Mockup rešenja dokumenta  
 • Eksplikacija idejnog rešenja u pismenoj formi.
 1. GENERALNI USLOVI I ROKOVI

Nagradni konkurs se organizuje pod nazivom Vizuelni identitet Strategije razvoja i digitalne transformacije Plantaža 2025/30. – “ Od prve zemljane brazde 1963. do prve digitalne brazde 2019.“   (u daljem tekstu: Konkurs).


Konkurs je otvoren do 20. marta 2020. godine do 12h. Organizator zadržava pravo da produži trajanje Konkursa o čemu će sve učesnike obavijestiti na sajtu kompanije www.plantaze.comi Facebook stranici Plantaža ( 13. Jul Plantaže)  najkasnije u roku od sedam dana od datuma isticanja Konkursa.

Pravo učešća na Konkursu imaju studenti svih crnogorskih fakulteta. Učesnici konkursa moraju biti prijavljeni kao grupa autora s tim da svaka od prijavljenih grupa u svom sastavu mora imati makar jednog studenta dizajna sa nekih od sljedećih fakulteta (Fakulteta likovnih umjetnosti Cetinje – Studijski program Grafički dizajn, Fakulteta za dizajni  i multimediju Univerziteta Donja Gorica UDG,  Fakulteta umjetnosti UDG  i Fakulteta vizuelnih umjetnosti univerziteta Mediteran ). 

Pravo učešća na konkursu imaju timovi studenata od minimum 3 člana.

 • PREDAJA PROJEKTA I IZBOR NAJBOLJIH

Za učešće na Konkursu učesnici se prijavljuju slanjem svojih radova na mail adresu digitalizacija@plantaze.comili dostavljanjem svojih radova u kancelariju arhive  Plantaža ( Put Radomira Ivanovića 2, 81 000 Podgorica) svakog radnog dana u periodu od 8 do 14 h.

Svi prijavljeni radovi će biti razmatrani od strane žirija kojeg imenuje Ogranizator. Nakon pregleda svih pristiglih radova komisija koju odredi Organizator donijeće odluku o izboru 5 najboljih radova koji prolaze u drugi krug Konkursa. 

Organizator zadržava pravo da neprimjerene prijedloge diskvalifikuje.

Informacija o odabranim/nagrađenim radovima i autorima će biti dostupna javnosti.

Datum i prostor, kada će se i gdje izvršiti prezentacija 5 najboljih radova, Organizator će naknadno odrediti. Organzator je obavezan da o tome obavijesti članove autorskih grupa koje su prošle u najuži krug najmanje 5 dana prije finalne prezentacije radova. 

Organizator nije odgovoran ukoliko sajt na kome se nalaze informacije o Konkursu
www.planaze.com) privremeno bude van funkcije usljed više sile, odnosno iz razloga koji su van kontrole Organizatora.

 1. ŽIRI

Konačnu odluku o pobjedniku Konkursa donosi Organizator konkursa.

 1. KRITERIJUMI
 • Ideja, pristup i metodologija rada
 • Kreativnost, ideja
 1. NAGRADE 

I Nagrada   –  500 eur + Visnki put program slaganja vina i hrane“ Barrique meni“   + flaša ultra premium vina 0,75l Vranac Reserve  za svakog člana tima;

II Nagrada –  300 eur + Vinski put program “Crna Gora zemlja vina “  + flaša 0.75l premium vina  Vladika za svakog člana tima;

III Nagrada – 200 eura + Vinski put program “Crnogorska degustacija” + flaša 0.75l premium vina Vranac Pro Corde za svakog člana tima;  

Nagrađeni autori nemaju pravo da zahtijevaju drugačiju nagradu od one koja je definisana u pravilima ovog konkursa.

 1. OBAVEZNI USLOVI ZA OSTVARENJE PRAVA NA NAGRADU

U skladu sa ciljevima Konkursa Autori nagrađenih rešenja su saglasni tj. smatraju nespornim:

 • Mogućnost izlaganja nagrađenih rešenja na sajmovima, prezentacijama i izložbama, na kojima nastupa  kompanija Planaže.
 • Obaveza da sarađuju sa organizatorom ukoliko se ukaže potreba za korekcijom nagrađenog rešenja zbog tehničko-tehnoloških ograničenja.
 1. OSTALE OBAVEZE ORGANIZATORA

Organizor se takođe obavezuje:

 • Da u svemu što se odnosi na korišćenje imena i rješenja nagrađenih autora postupa u skladu sa dobrom poslovnom praksom;
 • Da odluku o nagrađenim radovima/autorima donese najkasnije u roku od 30 dana nakon završetka konkursa;
 • AUTORSKA PRAVA 
 • Prijavom na konkurs, Autori garantuju da su originalni tvorci ideje. Svaki spor nastao po pitanju autorstva isključivo je odgovornost Autora.
 • Prijavom na konkurs i prihvatanjem naznačene nagrade, u slučaju izbora konkursnog rešenja za jednu od nagrada, Autori su saglasni da Organizator zadržava pravo daljeg raspolaganja dizajnom u promotivne i potencijalno komercijalne svrhe, o čemu će potpisati izjavu kao uslov za dodjelu nagrade.
 •  Nagrađeni su saglasni da se njihovo odabrano rješenje koristi u javnost ili u promotivne svrhe u obliku štampanog, zvučnog, foto i video materijala bez ikakvih vremenskih, teritorijalnih ili drugih ograničenja i bez naknade.
 1.  IZMJENA PRAVILA I PREKID KONKURSA
 • Organizator zadržava pravo izmjene ovih pravila, uz obavezu da o tome blagovremeno obavijesti sve učesnike objavom na Plantaže Facebook stranici i sajtu kompanije www.plantaze.comi to najkasnije u roku od 24 časa prije njihovog stupanja na snagu.