04.09.2020. Pozivno pismo za nabavku telekomunikacionih usluga

Br. 5763/1 od 04.09.2020.godine

Naručilac: “13 Jul-Plantaže”a.d. Podgorica
Adresa: ul. Put Radomira Ivanovića broj 2Kontakt osoba: Nenad Radonjić                          Nevenka Kavarić    
Kontakt: nenad.radonjic@plantaze.com               nevenka.kavaric@plantaze.com,             Internet stanica: www.plantaze.com

I            Predmet nabavke:   Telekomunikacione usluge

II           Mjesto i datum objavljivanja poziva : Podgorica, 04.09.2020.godine      

III           Uslovi za učešće u postupku nabavke:

 • je upisan u registar kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata,
  • ima dozvolu, licencu, odobrenje ili drugi akt za obavljanje djelatnosti koja je predmet nabavke,

II        Ispunjenost ovih uslova dokazuje se dostavljanjem:

 • Dokaza o registraciji kod organa nadležnog za registraciju privrednih subjekata sa podacima o ovlašćenim licima ponuđača
 • Dokaza o posjedovanju važeće dozvole, licence, odobrenja, odnosno drugog akta izdatog od nadležnog organa, i to:
 • Dokaz o upisu u registar operatora kod Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost

IV        TEHNIČKE KARAKTERISTIKE ILI SPECIFIKACIJE PREDMETA  NABAVKE

R.B.Opis predmeta nabavke, odnosno dijela predmeta nabavkeBitne karakteristike predmeta nabavke u pogledu kvaliteta, performansi i/ili dimenzijaJedinica mjereKoličina
1Usluga mobilne telefonijeSadrzina paketa: 1) Neograniceni minuti unutar     mreze ponudjaca 2) Minimum 500 minuta prema     drugim mobilnim mrezama u     Crnoj Gori, nezavisno od broja     minuta u mrezi ponudjaca. 3) Neogranicen mobilni internet –     DATA saobracaj, minimum 10GB     saobracaja po maksimalnoj brzini     koju mreza pruza na korisnickoj     lokaciji (nakon cega se brzina     smanjuje na 128kbps) uz     mogucnost dokupa dodatnih GB     po maksimalnoj brzini. 4) Minimum 500 minuta dolaznih     poziva kada je korisnik u romingu     u Srbiji. 5) Neogranicen broj SMS poruka     unutar mreze ponudjaca i prema     svim mobilnim mrezama u Crnoj     Gori.  Godisnja pretplata185
2Usluga mobilne telefonijeSadrzina paketa: 1 Neogranicen i besplatni pozivi ka     svim fiksnim i mobilnim mrežama      u Crnoj    Gori. 2) 500GB internet u CG 3) 200 minuta besplatnog  dolaznih     poziva kada je korisnik u Evropi     u Srbiji. 4) 300 minuta besplatnog  odolaznih     poziva ka inostranstvu je korisnik     inostranstvu (Italija, Bugarska,    Austrija, Francuska, Njemacka,    Portugal, Spanija, Kina, Rusija i zemlje    bivse Jugoslavije)  5) Neogranicen broj SMS poruka     unutar mreze ponudjaca i prema     svim mobilnim mrezama u Crnoj     Gori. 6) Besplatni internet u Srbiji do kraja    Ugovora  Godisnja pretplata20
2  Poziv  Pozivi prema drugim mobilnim mrezama izvan mreze ponudjac, nakon potrosenih minuta iz pretplatnickog Paketa 1.minut1
3  Mobilni internet  Mobilni internet (DATA saobracaj) po najvecoj brzini u GB nakon potrosenih GB iz pretplatnickog Paketa.GB1
4  Usluge interneta  Usluge neogranicenog interneta minimalnog kapaciteta 200/20Godisnja Pretplata15
5Usluge internetaUsluge neogranicenog interneta minimalnog kapaciteta 100/10Godisnja Pretplata5
6Istalaciona taksa (ISDN)  Instalaciona taksa (ISDN + analogne linije)Godisnja Pretplata1
7Mjesecna pretplata (ISDN)Mjesecna pretplata (ISDN + analogne linije)Godisnja Pretplata100
8Instalaciona taksa (direktne telefonske linije)Instalaciona taksa (analogne linije)Godisnja Pretplata1
9Mjesecna pretplata (direktne telefonske linije)Mjesecna naknada po pretplatnickom brojuMjesecna Pretplata50
10Instalaciona taksa (simetricni internet)Instalaciona taksa (simetricni internet)Godisnja Pretplata1
11Mjesecna pretplata (simetricni internet)Mjesecna pretplata (simetricni internet) 10/10 sa IP adresamaMjesecna Pretplata1
12Pozivi fiksna-mobilna i mobilna-fiksna u okviru firme u mrezi ponudjacaPozivi fiksan-mobilna i mobilna-fiksna u okviru firme u mrezi ponudjaca (CUG)minut1
13Pozivi prema svim fiksnim mrezama u CGPozivi prema svim fiksnim mrezama u CGminut1
14Pozivi prema mobilnoj mrezi ponudjacaPozivi prema mobilnog mrezi ponudjacaminut1
15Pozivi prema ostalim mobilnim mrezama u CGPozivi prema ostalim mobilnim mrezama u CGminut1
16Usluge SIM dataUsluge SIM data (internet, sms, 10GB)Mjesena pretplata30
17  Usluge mobilne telefonijeSIM kartice sa besplatnim pozivima ka svim mrezama u CGKomad40
18Usluge mobilne telefonijeSIM kartice sa besplatnim minutima dolaznih poziva unutar Evrope – 200 minutaKomad20
19Usluge mobilne telefonijeSIM kartice sa besplatnim minutima odlaznih poziva ka inostranstvu (Italija, Bugarska, Austrija, Francuska, Njemacka, Portugal, Spanija, Kina, Rusija i zemlje bivse Jugoslavije) po 300 minuta.Komad20
20Usluge mobilne telefonijeSIM kartice sa besplatanim internetom u Srbiji, besplatni odlazni/dolazni pozivi u Srbiji (do kraja ugovora)Komad30
 Budzet za telefone   

U okiru gore specifiranih usluga ponudjac je duzan da obezbijedi:

– tarifni interval, 60/60

– besplatan prenos nepotrosenih minuta u naredni mjesec

– besplatan prenos brojeva sa drugih mobilnih mreza u Crnoj Gori

– besplatne izmjene pojedinacnih limita u roku od 12 casova

– besplatna aktivacija Rominga u roku od 12 casova

– besplatnu dodjelu i zamjenu SIM kartica za svakoga korisnika u okviru grupe

– jedinstveno tarifiranje (jedinstevne cijena u okviru 24 casa, sedam dana u nedelji)

– besplatnu promjenu broja

– besplatno izdavanje listinga na zahtjev korisnika broja

– besplatno iskljucenje odlaznih poziva u slucaju prekoracenja limita

– besplatno limitiranje korisnika po zahtjevu Narucioca

– besplatnu svu tehnicku i strucnu podrsku u prilagodjavanju i setovanju opreme i uredjaja, usled

  moguce promjene adresnog prostora) do nivoa pravilnog i nesmetanog funkcionisanja interneta

  i ostalih servisa kompanije

– besplatna isporuka pratecih uredjaja za internet usluge (ruteri, SIM Usbstick, mobile wi-fi,..) 

– besplatno prikljucenje novih lokacija na opticku mrezu

– besplatno priključenje novih korisnika

– svaki novi korisnik koji se priključi na neki od korisničkih paketa će imati iste uslove kao i

  postojeći korisnici

V       CIJENA, USLOVI PLAĆANJA, ROK VAŽENJA PONUDE, ROK IZVRŠENJA

Cijena: Tokom trajanja ugovora, jedinične cijene su fiksne i nepromjenljive. 

Uslovi  plaćanja: u roku od 20 dana od dana uredno ispostavljene i dostavljene fakture.

Rok važenja ponude: 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Rok izvršenja: 24 mjeseca od dana zaključenja ugovora.

U skladu sa navedenim, molimo Vas da, ukoliko ste zainteresovani,  dostavite ponudu za sve ili  za pojedine navedene stavke.

VI             Ponuda mora sadržati sljedeće podatke:

 1. Tačan naziv i adresu ponuđača;
 2. Rok isporuke;
 3. Cijenu izraženu u eurima (€) i prikazanim PDV-om i ostalim, eventualnim, pripadajućim troškovima;
 4. Jedinične cijene za svaku od stavki iz specifikacije;
 5. Opis usluga održavanja (vrijeme odziva, garantovana mjesečna dostupnost servisa,…)
 6. Uslove plaćanja;
 7. Podatke o kvalitetu mreže, realna pokrivenost teritorije i stanovništva, kvalitet data servisa

VII     Način  dostavljanja ponuda:

Ponude se  dostavljaju u pisanoj formi u zapečaćenoj koverti na adresu: 

       13. jul-Plantaže a.d. Podgorica

        Put  Radomira Ivanovića 2

        81000 Podgorica

Sa naznakom: PONUDA NABAVKU  TELEKOMUNIKACIONIH USLUGA PO POZIVU BR. 5763/1 OD 04.09.2020.godine

VIII   Rok dostavljanja ponuda:    najkasnije do dana 14.09.2020.godine,  do  10,00 h.

Komisija neće razmatrati ponudu u sledećim slučajevima:

1. Ako nisu ispunjeni uslovi iz poziva na učešće;

2. Ukoliko je ponuda prispjela po isteku naznačenog roka za dostavljanje ponuda;

3. Ukoliko prispjela ponuda nije zapečaćena i dostavljena po navedenoj instrukciji.

Napomena 1:  Narucilac može odustati od nabavke ukoliko odluči da je to u njegovom  interesu i nije u obavezi davati obrazloženje za takvu odluku.

Napomena 2:  Narucilac  zadržava pravo da, ukoliko odluči da je to u njegovom  interesu,   ne izvrši nabavku cjelokupne specificirane opreme u navedenenim količinama

Napomena 3: Narucilac  zadržava pravo da, ukoliko odluči da je to u njegovom interesu, izvrši nabavku po pojedinačnim segmentima od različitih ponuđača.

Za  sve dodatne informacije stojimo Vam na raspolaganju.

 Kontakt osobe:

 Nevenka Kavarić,  br.tel. 067 330 044, email adresa: nevenka.kavaric@plantaze.com  Nenad Radonjć,  br.tel. 068 869 053, email adresa: nenad.radonjic@plantaze.com