Drugu godinu za redom pozitivno mišljenje nezavisnog revizora na finansijsko poslovanje Plantaža

Skupština akcionara kompanije „13. Jul-Plantaže“ usvojila je Finansijski izvještaj i Izvještaj o poslovanju za 2022.godinu

Na Dvadeset drugoj redovnoj Skupštini akcionara kompanije „13.Jul-Plantaže“a.d, kojom je predsjedavao Igor Čađenović, izvršni direktor Kompanije, usvojeni su Finansijski izvještaji i Izvještaji o poslovanju za 2022.godinu, kao i Izvještaj revizora o  izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2022.godinu. Skupština akcionara održana je u vinskom podrumu Lješkopolje (Stari podrum) u Podgorici. 

Godina 2022. za Plantaže je godina stabilizacije poslovanja, koju su obilježili  dobri rezultati ostvareni na polju konsolidacijie i sređivanja bilansa, što dodatno potvrđuje i pozitivno mišljenje revizora bez rezerve na finansijske izvještaje,  rast prihoda,  smanjenje troškova i prepolovljen gubitak u odnosu na 2021. godinu, čime se vraća povjerenje akcionara i kreditora u poslovanje i budući razvoj kompanije.

Plantaže su u 2022. godini proizvele 12.3 miliona kg vinskog i 872.879 kg stonog grožđa za prodaju, odnosno 25 % manje u odnosu na 2021. godinu, što je direktna posljedica vremenskih nepogoda tj. grada koji je krajem juna 2022. godine pogodio zasade na Ćemovskom polju. Na površini od 83 ha proizvodnja breskve, nektarine, kajsije i nara iznosila je 949.107 kg, što je 13%  manje u odnosu na godinu koja je prethodila. U 2022. godini proizvedeno je i 80.118 kg ploda masline, što je 67% veći prinos od prinosa iz 2021. godine, 650.000 loznih reznica, 116.6 tona ribe i riblje mlađi tj. 18 % više u odnosu na prethodnu godinu. U 2022. godini ukupno je isflaširano 12,2 miliona flaša gotivih proizvoda, što je 2% veća realizacija od ostvarenja iz 2021.godine.

Kompanija „13.Jul-Plantaže“ u 2022. godini ostvarila je ukupan prihod u iznosu od preko 28 miliona eura, što je 15% više u odnosu na 2021. godinu. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 24,6 miliona eura, što je 8% više u odnosu na 2021.godinu. Prohodi ostvareni od prodaje na domaćem tržištu veći su za 16% u odnosu na prethodnu godinu, dok rast prodaje na najvećem izvoznom tržištu Srbije iznosi 14%. U 2022. godini ostvaren je i rekordan prihod ugostiteljstva za poslednjih 10 godina, u iznosu od preko 1.5 miliona eura.

Ukupni rashodi u 2022. godini bili su na nivou od 33 miliona eura što je 17% manje u odnosu na 2021. godinu. Smanjenje troškova posljedica je niza mjera koje je preduzeo aktuelni Menadžment, kao i strategije kompanije, sa ciljem da se sveobuhvatno racionalizuju troškovi poslovanja i da se isti svedu na mjeru održivih.

U 2022. godini zabilježen je rast troškova materijala i energije, kao posledica rasta cijena repromaterijala na regionalnom i globalnom nivou, od kojih su samo troškovi nabavke flaša porasli za više od pola miliona u odnosu na 2021. godinu. Značajan rast troškova odnosi se i na povećanje iznosa poreza na nepokretnosti za Opštinu Podgorica i Opštinu Danilovgrad, kao i rast troškova amortizacije.

Sa druge strane, u odnosu na prethodnu godinu, uprkos povećanju prosječnih zarada u Crnoj Gori, kao i minimalne zarade, nastavljen je trend pada troškova zarada u poslednjih 2 godine, što jasno ukazuje da aktuelni menadžmet ima namjeru da nastavi racionalizaciju broja zaposlenih.

Povećanje troškova amortizacije i poreza na nepokretnost je posljedica reprocjene vrijednosti imovine, na dan 31.12.2021.godine, kada je imovina Kompanije procijenjena na preko 400 miliona eura. Urađena reprocjena uslovila je milionske rashode po osnovu reprocjene u 2021. godini, pa je u 2022. godini došlo do pada ove kategorije troškova.

Kompanija je u 2022. godini ostvarila negativan poslovni rezultat, prije oporezivanja, u iznosu od 10,9 miliona eura, što predstavlja duplo manji gubitak u odnosu na 2021. godinu.

Ovakav poslovni rezultat dominantno je uslovljen smanjenjem vrijednosti zaliha za 5,5 miliona eura, povećanjem troškova amortizacije za preko 2 miliona eura u odnosu na prethodnu godinu, kao i povećanja  poreza na nepokretnosti u iznosu od 1,4 miliona eura. Do pada vrijednosti zaliha prevashodno je došlo zbog manje proizvodnje u 2022. godini, kao posljedica vremenskih nepogoda tj. grada koji je pogodio teritoriju Glavnog grada i opštine Tuzi, pa je zbog pada ubranih količina grožđa došlo do umanjenja vrijednosti rinfuza gotovih proizvoda koja je ušla na zalihe, od one koja je realizovana na tržištu. Podsjećamo da procijenjena vrijednost saniranja štete od posljedica grada iznos 8 miliona eura.

Skupština akcionara na današnjoj sjednici donijela je i Odluku o izboru i imenovanju revizora za 2023. godinu, po kojoj je za revizora izabrana revizorska kuća Konzorcijum, Cattaro Audit d.o.o i SFAI Montenegro Audit Group d.o.o Podgorica.