Saopštenje za javnost: Prepolovljen gubitak u odnosu na 2021. godinu

Kompanija “13.Jul-Plantaže” predaje danas Upravi prihoda i carina finansijske izvještaje za 2022. godinu, koji pružaju realan i objektivan prikaz poslovanja, u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima.

Na osnovu ostvarenih rezultata, može se konstatovati da je 2022. bila godina stabilizacije poslovanja koju su obilježili  dobri rezultati ostvareni na polju konsolidacijie i sređivanje bilansa, rast prihoda,  smanjenje troškova i prepolovljen gubitak u odnosu na 2021. godinu.

Kompanija „13.Jul -Plantaže“ u 2022. godini ostvarila je ukupan prihod u iznosu od preko 28 miliona eura, što je 15% više u odnosu na 2021. godinu. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga iznose 24,6 miliona erua, što je 8% više u odnosu na 2021.godinu. Prohodi ostvareni od prodje na domaćem tržištu veći su za 16% u odnosu na prethodnu godinu, dok rast prodaje na najvećem izvoznom tržištu Srbije iznosi 14%. U 2022. godini ostvaren je i rekordan prihod ugostiteljstva za poslednjih 10 godina, u iznosu od preko 1.5 miliona eura.

Ukupni rashodi u 2022. godini bili su na nivou od 33 miliona eura što je 17% manje u odnosu na 2021. godinu.  Smanjenje troškova posljedica je niza mjera koje je preduzeo aktuelni Menadžment, kao i strategije kompanije, sa ciljem da se sveobuhvatno racionalizuju troškovi poslovanja i da se isti svedu na mjeru održivih.

U 2002. godini zabilježen je rast troškova materijala i energije, kao posledica rasta cijena rapromaterijala na regionalnom i globalnom nivou, od kojih su samo troškovi nabavke flaša porasli za više od pola miliona u odnosu na 2021. godinu. Značajan rast troškova odnosi se i na povećanje iznosa poreza na nepokretnosti za Opštinu Podgorica i Opštinu Danilovgrad, kao i rast troškova amortizacije.

Sa druge strane, u odnosu na prethodnu godinu, uprkos povećanju prosječnih zarada u Crnoj Gori, kao i minimalne zarade, nastavljen je trend pada troškova zarada u posljednjih 2 godine, što jasno ukazuje da aktuelni menadžmet ima namjeru da nastavi racionalizaciju broja zaposlenih.

Povećanje troškova amortizacije i poreza na nepokretnost je posljedica reprocjene vrijednosti imovine, na dan 31.12.2021.godine, kada je imovina Kompanije procijenjena na preko 400 miliona eura. Urađena reprocjena  uslovila je milionske rashode po osnovu reprocjene u 2021. godini, pa je u 2022. godini došlo do pada ove kategorije troškova.

Kompanija je u 2022. godini ostvarila negativan poslovni rezultat, prije oporezivanja, u iznosu od 10,9 miliona eura, što predstavlja duplo manji gubitak u odnosu na 2021.godinu.

Ovakav poslovni rezultat dominantno je uslovljen smanjenjem vrijednosti zaliha za 5,5 miliona eura, povećanjem troškova amortizacija za preko 2 miliona eura u odnosu na prethodnu godinu, kao i povećanja  poreza na nepokretnosti u iznosu od 1,4 miliona eura. Do pada vrijednosti zaliha prevashodno je došlo zbog manje proizvodnje u 2022. godini kao posljedica vremenskih nepogoda tj. grada koji je pogodio teritoriju Glavnog grada i opštine Tuzi, pa je zbog pada ubranih količina grožđa došlo do umanjenja vrijednosti rinfuza gotovih proizvoda koja je ušla na zalihe, od one koja je realizovana na tržištu. Podsjećamo da procijenjena vrijednost saniranja štete od posljedica grada iznos 8 miliona eura.

Dolaskom novog menadžmenta u Plantažama stvara se diskontuitet sa prethodnom kulturom poslovanja, na način što se determiniše potpuno novi način rada i poslovnog razmišljanja. U narednom periodu uprava će ,punom posvećenošću, nastaviti sa aktivnostima na potpunoj konsolidaciji poslovanja. Temeljni i osnovni poslovni prioriteti u narednom periodu ostaju isti, a to je osiguranje nesmetanog nastavka oporavka i razvoja kompanije, kao jednog od najvrijednijeg preduzeća i brenda koji dražava ima.