Saopštenje sa XXI redovne Skupštine akcionara kompanije „13. Jul – Plantaže“

Skupština akcionara kompanije „13. Jul-Plantaže“ usvojila je Finansijski izvještaj i Izvještaj o poslovanju za 2021.godinu

Nezavisni revizor BDO dao pozitivno mišljenje bez rezerve na finansijski izvještaj za 2021. godinu

Dvadeset prva redovna Skupština akcionara kompanije „13.Jul-Plantaže“a.d, kojom je predsjedavao dr Zoran Miladinović, v.d. izvršnog direktora Kompanije, održana je danas u Vinskom podrumu Šipčanik. Od ukupnog broja akcionara, Skupštini je  prisustvovalo više od 2/3 akcionara sa pravom glasa, te je Skupština imala kvorum za održavanje i odlučivanje po svim tačkama dnevnog reda.

Skupštini je, kao punomoćnik državnog kapitala, prisustvovao g-din Budimir Mugoša, državni sekretar Ministarstva poljoprivrede, kao i manjinski akcionari, članovi Odbora direktora i menadžmenta Kompanije.

Na današnjoj Skupštini akcionara „13. Jul-Plantže“, usvojene su Izmjene i dopune Statuta društva, Finansijski izvještaji i Izvještaji o poslovanju za 2021.godinu, kao i Izvještaj revizora o  izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2021.godinu.

Kompanija „13. Jul-Plantaže“ je u 2021. godini proizvela je 15.8 miliona kg vinskog grožđa, veoma dobrog kvaliteta, što je 15 % više u odnosu na 2020. godinu, i 1.47 miliona kg stonog grožđa za prodaju, odnosno 23 % više u odnosu na 2020. godinu. Na površini od 83 ha ostvarena je proizvodnja breskve od 1.100  tona što je za 37% više u odnosu na 2020. godinu, kao i 10 tona  ploda kajsije. U 2021. godini, Plantaže su proizvele 310.000 komada loznih kalemova i 548.000 loznih reznica, 150 tona ribe i riblje mlađi ili 9 % više u odnosu na prethodnu godinu, kao i 49,373 kg ploda masline. U 2021. godini ukupno je isflaširano 11,9 miliona flaša gotovih proizvoda, što je 33% više nego u 2020. godinu. Vrijednost realizovanih investicija u 2021. godini iznosi 1.7 miliona €. U 2021. godini, vina kompanije “13. Jul – Plantaže” osvojila su 25 medalja na prestižnim međunarodnim takmičenjima (Decanter World Wine Awards – London, AWC -Beč i Balkan International Wine Competition – Sofija).

Čisti bilansi, zahtijevali su radikalne poteze, koji su podrazumijevali da  uprava kompanije u 2021. godini prizna i terećenja prethodnih perioda, koji su se reflektovali na poslovni rezultat na kraju 2021. godine kojim je iskazan gubitak 20 miliona eura. Tačnije, na teret prethodnih perioda (zbog efekata reprocjene i promjene obračuna vrijednosti zaliha) Plantaže su u bilansima morale da iskažu preko 13 miliona eura negativnih efekata na neto rezultat kompanije.

Čišćenjem bilansnih pozicija u 2021. godini kompanija se oslobodila starih terećenja i na ovaj način stvorila dobru polaznu osnovu za bilanse 2022. godine, u kojima će biti iskazan poslovni i neto rezultat ostvaren samo u toku tekuće poslovne godine.

  • Stalna imovina firme u bilansu stanja na 31.12.2021. godine iznosi 410 miliona, i višestruko je veća u odnosu na kraj 2020. godine, kada je stalna imovina vrijedjela 74 miliona eura.

Ovaj rezultat je i posljedica uknjižavanja 9 miliona kvadrata zemlje, koja do 2021. godine nije evidentirana u poslovnim knjigama kompanije. Dakle, vrijednost stalne imovine Plantaža je bitno promijenjena.. Reprocjenu vrijednosti stalne imovine uradila je jedna od četiri najcijenjenijih revizorskih kuća na svijetu Ernst&Young.

  • Ukupna vrijednost aktive kompanije u 2021. godini iznosi 465 miliona eura, što je, takođe, značajno više u poređenju sa 2020. godinom kada je ista iznosila 134 miliona eura.
  • Vrijednost kapitala je 386 miliona eura, što je preko 4 puta veći iznos u odnosu na kraj obračunskog perioda 2020. godine,
  • Bilans novčanih tokova iz poslovnih aktivnosti bio pozitivan preko 1 milion eura u odnosu na prethodnu godinu kada je bio negativan 1,3 miliona.  Dobavljačima je u 2021. godini plaćeno gotovo milion eura više nego godinu ranije, te da je ključna redukcija odliva (nekoliko miliona) u troškovima zarada.
  • Vrijednost zaliha rinfuz vina, gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje korigovana je u 2021. godini. Naime, obračun zaliha je urađen u skladu sa računovodstvenim standardom (MRS2), čime je pozicija zaliha za navedenu godinu svedena na realno stanje. Vrijednosti zaliha je u 2021. godini iskazana na negativan iznos od 4,15 miliona eura, prvi put u posljednjih nekoliko godina, što je dalo efekat na umanjenje poslovnih prihoda, kao i povećan iznos gubitka u neto rezultatu.
  •   Prihodi od prodaje u 2021. godini iznosili su oko 23 miliona eura, što je gotovo 5 miliona bolji rezultat u odnosu na 2020. godinu. Troškovi poslovanja u 2021. godinu manji su za 4.5 miliona eura, od čega su najviše uštede napravljene kod troškova zarada, koji su u 2021. godini bili za 1.3 miliona eura niži u odnosu na 2020. godinu.

Skupština akcionara donijela je i Odluku o izboru i imenovanju revizora za 2022. godinu, po kojoj je za revizora izabrana revizorska kuća Konzorcijum, Cattaro Audit d.o.o Kotor i MNA Montenegro Audit Group d.o.o Podgorica.

„13. Jul – Plantaže „