Obavještenje o sazivanju dvadeset prve redovne sjednice Skupštine akcionara “13. Jul-Plantaže” a.d. Podgorica

Na osnovu člana 135,136 i člana 138 Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG, br 65/2020 od 03.07.2020 godine). i člana 100 stav 1 tačka 12 Statuta „13. Jul-Plantaže“a.d. Podgorica i Odluke Odbora direktora broj 2992 od 26.05.2022. godine, sazivam

DVADESET PRVU REDOVNU SJEDNICU

SKUPŠTINE AKCIONARA „13. JUL-PLANTAŽE“A.D. PODGORICA

Za dan 30.06.2022. godine (četvrtak), sa početkom u 11,00 časova, uz napomenu da će se evidencija prisustva akcionara i potpisivanje registracione liste vršiti u vremenu od 9 časova do 10:45 časova, u prostorijama „13. Jul-Plantaže“, u Vinskom podrumu „Šipčanik“ u Podgorici.

Za sjednicu predlažem sledeći

D N E V N I R E D

  1. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama Statuta
  2. Usvajanje finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju Društva za 2021.godinu
  3. Usvajanje izvještaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih izvještaja za 2021.godinu
  4. Izbor i i imenovanje revizora za 2022.godinu

Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 50% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika. Ovlašćeni punomoćnik prilaže ovjereno punomoćje. Indentifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom.

Društvo će pribaviti spisak akcionara iz CKDD dva dana prije održavanja Skupštine. Samo akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska mogu učestvovati na Skupštini i ostvarivati prava akcinonara.

Ukupan broj akcija Društva je 179.255.993 običnih akcija sa pravom glasa. Sve akcije su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas.

Odluke iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića, izuzev tačke 1 za čije je usvajanje potrebna dvotrećinska većina.

Materijal za Skupštinu i prijedlozi odluka biće dostupan i stavljen na uvid akcionarima u Upravnoj zgradi (ahiva Društva), ulica Bulevar Šarla de Gola broj 2 svakog radnog dana u vremenu od 07-15 časova, dvadeset dana prije dana održavanja Skupštine.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara biće objavljeno i na internet stranici Društva: www.plantaze.com

Kontakt telefon : 020658024

PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

mr Nebojša Vuksanović, sr