Informacija o usvojenim odlukama sa XX redovne Skupštine akcionara “ 13. Jul-Plantaže” a.d.

 

Informacija sa Skupštine akcionara

XX sjednica Skupštine akcionara „13. Jul-Plantaže“ a.d Podgorica održana je dana 30.06.2021.godine u vinskom podrumu „Šipčanik“.

Na sjednici su donijete slijedeće odluke:

  • Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine

(Odluka je usvojena  sa 125.482.280  glasova  »za« odnosno  99,43% , dok je glasova »protiv« bilo 714.230, odnosno  0,57% od prisutnih akcionara)

  • Odluka o usvajanju finansijskih izvještaja i izvještaja o poslovanju Društva za 2020.godinu

(Odluka je usvojena  sa 121.513,784  glasova »za« odnosno 96,29% , dok je glasova »protiv« bilo 4.557,507, odnosno  3,61% od prisutnih akcionara)

  • Odluka o usvajanju Izvještaja revizora o reviziji finansijskih izvještaja za 2020.godinu.

(Odluka je usvojena  sa 121.312.174  glasova  »za« odnosno  96,13% , dok je glasova »protiv« bilo 4.759.117, odnosno  3,77% od prisutnih akcionara)

  • Odluka o izboru i imenovanju revizora za 2021.godinu.

(Odluka je usvojena  sa 100.510,484  glasova  »za« odnosno  79,65% , dok je glasova »protiv« bilo 25.686,026, odnosno  20,35% od prisutnih akcionara)

                                                                                       Sekretar Društva

                                                                                          Rajka Pejović

Odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;

Odluka o usvajanju Finansijskih iskaza sa Izvještajem o poslovanju za 2020. godinu

Odluka o usvajanju Izvještaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2020.godinu