Saopštenje za medije Odbora direktora kompanije 13. Jul – Plantaže

Plantaže su, u protekloj godini ostvarile veoma dobre proizvodne rezultate, posebno u domenu primarne proizvodnje. Ostvareni rezultati  su proizašli iz enormnih napora zaposlenih, tako da se dejstvo virusa nije posebno osjetilo u ovoj oblasti.  Posmatrano po grupama proizvoda,  u prethodnoj godini  je proizvedeno:

  • 14,4 miliona kilograma viinskog grožđa što je na nivou od 96% iz 2019. godine,
  • 1,59 miliona kilograma stonog grožđa što je gotovo 100% veća realizacija nego 2019. godine,
  • 91 tona pastrmke, što je 13,2% više u odnosu na 2019. godinu,
  • 9,22 miliona litara vina što je na nivou od 96,3% u odnosu na 2019. godinu,
  • isflaširano 8,96 miliona proizvoda što je na nivou od 59% u odnosu na 2019. godinu.

Pripreme za proizvodnu tekuću godinu su počele u novembru prethodne, te možemo reći da je do sada kompletirana rezibda vinograda i da smo u procesu intezivne primjene djubrenja i zaštite. Za pravovremeno kompletiranje operacija đubrenja i zaštite potrebno je obzebijediti novac za plaćanje dospjelih i novonastalih obaveza, nakon čega će uslijediti i isporuka preparata za uspješno kompletiranje ovih operacija u skladu sa definisanih agrorokovima.

Poslovanje  kompanije u prethodnoj godini je obilježeno uticajem krize izazvane širenjem covid-19 krize. Kako je to i u ranijim saopštenjima prezentovano, Plantaže su u prethodnoj godini prihodovale gotovo 13 milona eura manje od onog što je kompanijski standard u uslovima normalnog poslovanja i rada. Gubitak ruskog tržišta, u protekle četiri godine, smanjio je prodaju za oko 15. miliona eura.   Stoga, ne čudi da je iznos obaveza, kako onih koje su dospjele tako i onih koje dospijevaju, znatno porastao, uzimajući u obzir daje proizvodna 2020. godina u cjelosti kompletirana. S tim u vezi, jasno je da je najveći dio obaveza morao nastati iz nužnosti održavanja poslovnog kontinuiteta i kvalitetne osnove za nastavak budućeg proizvodno-prodajnog programa.

Kompanija je, neposredno prije početka korona virusa, slijedeći svoj dugorčono odgovoran odnos prema svojoj državi, prevremeno  uplatila 3,5 mil. eura poreza i doprinosa i bila na tzv. bijeloj listi. Njene obaveze su nastajale paraleno sa djelovanjem pandemije, odnosno rapidnom padu prodaje. Aktuelni dug prema dobavljačima je u iznosu od 5,8 miliona eura (koji i dalje daju,  robu vjerujući u ovu kompaniju!),  prema državi  u vidu poreza i doprinosa  od 4,9 miliona  i ostale obaveze iznose 1,7 mil. eura. Sve to skupa odgovara približno  padu prodaje u prethodnoj godini. Uprkos tome, zaposlenima su isplaćene januarske plate, bez poreza i doprinosa.

Kompanija ima,  u narednih osam godina, kreditne obaveze od 21,4 miliona ili  2,6 miliona godišnje. U tom periodu kamate  iznose 2,2 miliona eura ili  275 hiljada eura na godišnjem nivou.

Aktuelni problemi  su veoma značajni, ali ne takvi da upućuju na stečaj, koji se čuje od strane nekih interesnih grupa. Sa zalihama vina od 20 miliona litara ( u koje je već ugradjeno preko  80% troškova), može se  ponuditi tržišna vrijednost od 35-38 mil. eura. Ove zalihe su, izmedju ostalog, veoma važne za tržišnu sigurnost  i održavanje konkurentske prednosti kompanije. Poljoprivredna proizvodnja (posebno voćarska i vinogradarska) je specifična, I u njoj čitavi godišnji rad može biti anuliran za nekoliko sati ( mraz, grad, nove bolesti loze I drugo). Sa preko 10 mil čokota, 2.310 hektara vinograda, razvojem maslinarstva, sopstvenim institutom, znanjem i iskustvom zaposlenih, Plantaže imaju potencijal za savladavanje svih problema, uz uslov da tržište “normalno” funkcioniše. Prodajno tržište je pokretač reprodukcije svakog preduzeća, pa i naše kompanije. Dokazali smo da imamo široki, konkurentan i od strane potrošača uvažavan asortiman, prepoznatljiv na svim meridijanima.

Plantaže su globalna tržišna, evropska i svjetska kompanija, koja izvozi u preko 40. zemalja svijeta. Osvojili smo na stotine medalja na najprestižnijim takmičenjima vina, I na gotovo svim kontinentima.  Više od 80% proizvoda “popije” stranac. Plantaže  su visoko vrijedan crnogorski brend, koji će se sigurno održati, iako je dejstvom korona virusa Kompanija   ugrožena čak i više  i od turističke privrede. S druge strane, sa vrijednošću prodaje od 33.  miliona eura, koliko je bila u prosjeku nekoliko godina prije dejstva virusa, Plantaže mogu da servisiraju svoje obaveze i ostvaruju profit.

Iz svega navedenog, za rješavanja situacije je potrebno reagovati što prije, uz već izraženo  razumijevanje poslovnih partnera i zaposlenih kompanije. Smatramo da je održavanje proizvodne baze u godinama krize osnovni cilj, te je pred nama težak i odgovoran zadatak za uspješno okončanje još jedne proizvodne godine. Najavljivani iznos od 5 miliona eura, u vidu odgovarajuće državne pomoći, znatno će uticati na tekuću likvidnost kompanije, posebno do prvih ovogodišnjih konzumnih proizvoda. Napominjemo da ova kompanija nije bila korisnik  državne pomoći.

Dodatna sredstva za rješavnje likvidnosti u tekućoj godini su nužna, kako kroz državnu pomoć tako i odobravanje dodatnih kreditnih sredstava za servisiranje svih nužnih i prijeko potrebnih obaveza. Napominjemo da smo kroz program rada već redukovali  znatan dio troškova, a koji se odnosi na zarade zaposlenih, kao i ostale obaveze koje nijesu od bitnog značaja za održavanje kompanijskog poslovanja.

U skladu sa navedenim, očekujemo da će se naći brza rješenja po pitanju finansijske konsolidacije, uz napomenu da kompanija intezivno radi na  plasmanu  proizvoda, bez obzira na sve poznate teškoće u ovoj oblasti biznisa.

Odbor direktora – PR služba “13. Jul – Plantaže”