Vanredna sjednica skupštine akcionara zakazana za 16.04.

Na osnovu člana 149 Zakona o privrednim društvima (Sl.list CG, br 65/2020 od 03.07.2020 godine). i člana  77 i člana 82 Statuta „13 Jul-Plantaže“a.d. Podgorica i Odluke Odbora direktora broj 35/2021 od 12.03.2021. godine, sazivam

VANREDNU SJEDNICU

SKUPŠTINE AKCIONARA „13 JUL-PLANTAŽE“A.D. PODGORICA

Za dan 16.04.2021. godine (petak), sa početkom  u 11 časova, uz napomenu da će se evidencija prisustva akcionara i potpisivanje registracione liste vršiti u vremenu od 9 časova do 10:45 časova, u prostorijama „13 Jul-Plantaže“, u Vinskom podrumu „Šipčanik“ u Podgorici, uz poštovanje preporuka nadležnih institucija po pitanju epidemiološke situacije u zemlji, koje budu na snazi  u vrijeme održavanje vanredne Skupštine.

Za sjednicu predlažem sledeći

D N E V N I    R E D

  1. Donošenje odluke o izmjenama i dopunama  Statuta
  2. Donošenje odluke o utvrđivanju naknade za rad čanovima Odbora direktora
  3. Donošenje Odluke o razrešenju članova Odbora direktora
  4. Donošenje Odluke o izboru članova Odbora direktora

Skupština može odlučivati ako joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 50% ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika. Ovlašćeni punomoćnik prilaže ovjereno punomoćje. Indentifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom.

Društvo će pribaviti spisak akcionara iz CKDD  dva dana prije održavanja Skupštine. Samo akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska mogu učestvovati na Skupštini i ostvarivati prava akcinonara.

Ukupan broj akcija Društva je 179.255.993 običnih akcija sa pravom glasa. Sve akcije su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas

Odluke iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića,  izuzev tačke 1. za čije usvajanje je  potrebna dvotrećinska većina.  Prilikom glasanja o izboru članova Odbora direktora Društva, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora .

Materijal za Skupštinu i prijedlozi odluka staviće se na uvid i dostupnost akcionarima u Upravnoj zgradi Društva svakog radnog dana, dvadeset dana prije dana održavanja skupštine.

                                                                                                                                                   PREDSJEDNIK ODBORA DIREKTORA

                                                                                                                                                           Prof.dr Božo Mihailović, sr