Informacija o radu Odbora direktora “13. Jul – Plantaže” za period od 07.10.2020. do 05.02.2021. godine

Odbor direktora kompanije „13.Jul-Plantaže“, u aktuelnom sastavu, izabran je na posljednjoj sjednici Skupštine akcionara održanoj 25. septembra 2020. godine. Od tada do danas održano je deset sjednica, iako je Statutom predviđeno da se sjednice Odbora direktora, po pravilu, održavaju jednom mjesečno.

U izvještajnom periodu Odbor direktora bavio se svim aktuelnim, ali i strateškim  pitanjima kompanije, posebno u uslovima djelovanja korona virusa. Tokom četvoromjesečnog rada, između ostalog, Odbor direktora donio je odluke o: usvajanju devetomjsečnog obračuna; poslovnom planu za period 2021-2023. godine; usvajanju Pravilnika o organizaciji i sprovođenju popisa imovine i obaveza i usklađivanje knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem na dan popisa. Donijeta je Odluka o usvajanju Pravilnika o potpisivanju u Društvu i Odluka o usvajanju Pravilnika o uspostavljanju sistema za otkrivanje i postupanje po obavještenjima o sumnjama na prevare. Osim navedenih odluka, usvojen je Plan integriteta i smjernice za Politiku prodaje rinfuznih proizvoda, kao i Pravilnik o korišćenju službenih vozila.

Van snage stavljena je Odluka o otpisu stambenih kreditnih obaveza zaposlenih prilikom odlaska u penziju, kao i Odluka o visini sredstava za isplatu stimulative otpremnine, čime su napravljene značajne uštede u korist Kompanije. Na svakoj sjednici Odbora direktora razmatrana je informacija o aktivnostima ispunjenja obaveza prema nalazu DRI i upućivan je nalog menadžmentu o kontinuiranom smanjenju troškova.

Pored navednog, Odbor direktora ističe sljedeće:

Prvo, zbog uticaja djelovanja korona virusa, prodaja je u prošloj godini smanjena za više od 40%, a u Crnoj Gori najviše – čak za 50%. U apsolutnom iznosu prodaja je smanjena sa 27,2 miliona eura u 2019. godini na 15,8 miliona u prošloj godini. Kompanija „13. jul Plantaže“ je više pogođena dejstvom korona virusa od turističke privrede (činjenica je da oko 90% vina u Crnoj Gori popiju turisti). Manja prodaja za 11,5 miliona eura se poklapa sa dugovanjem kompanije prema dobavljačima, državi i ostalim prispjelim obavezama. Kao društveno odgovrona kompanija, prije početka djelovanja pandemije, prijevremeno je uplaćen iznos za dug poreza i doprinosa od 3,5 miliona eura, iako je postojao ugovor o restrukturiranju kredita.

Drugo, trenutna kreditna zaduženost kompanije iznosi 21,4 miliona eura, ali je isto tako potrebno naglasiti da se radi o obavezama koje dospijevaju narednih osam godina, tj.do 2028. godine. Imajući to u vidu, ovaj podatak treba analitički posmatrati u vremenu u kojem dospijevaju kreditne obaveze. Pojedine tranše dospijevaju u narednih osam godina, za koje je potrebno platiti ukupne kamate u iznosu od 2,2 miliona eura ili manje od 300 hiljada prosječno godišnje. Uz realizaciju koja je ostvarivana prije pojave korona virusa, vraćanje kredita ne bi predstavljao problem za kompaniju. U vrijeme na koje se ova informacija odnosi nije donijeta ni jedna odluka o novom zaduženju, o čemu je Odbor direktora posebno vodio računa.

Treće, posljednjih dvanaest godina u kompaniji „13.Jul-Plantaže“ realizovane su investicije u vrijednosti 39 miliona eura i podignuto je preko 600 ha novih zasada. Samo u 2019. godini realizovano je 5.2 mliona eura investicija. Državi je, po raznim osnovama, uplaćivano oko deset miliona eura godišnje. Poslovanje ove Kompanije, koja je globalna i tržišna,  a ne monopolska,  tangira direktno i/ili indirektno 16-18 hiljada naših građana.

Vrijednost aktive na dan 31.12.2019. godine iznosila je 145.252.584 eura. Smatramo da ovi pokazatelji šalju jasan signal akcionarima da, u ovoj složenoj situaciji, finansijski (i na drugi način) podrže kompaniju „13. Jul – Plantaže“. Svakako, jedan vid podrške je i korektno i objektivno medijsko izvještavanje o najpoznatijem crnogorskom brendu na koji svi jesmo i treba da budemo ponosni.

Četvrto, u svom četvoromjesečnom radu, Odbor direktora je imao kontinuiranu saradnju sa sindikatom i menadžmentom u rješavanju aktuelnih problema Kompanije. U uslovima djelovanja korona virusa sve zarade su blaogvremeno isplaćivane i nijedan radnik nije ostao bez posla. Odbor direktora, u saradnji sa novim rukovodstvom Kompanije, čini sve, u okvirima svoje zakonske i statutarne nadležnosti, da sačuva i unaprijedi najvrijedniji crnogorski brend, bez obzira na sve probleme i izazove sa kojima se susrijeće.

Peto, Plantaže zbog uticaja pandemije izazvane pojavom korona virusa ne mogu opstati bez pomoći države, koje do sada nije bilo u dovoljnoj mjeri, i stoga u potpunosti podržavamo namjeru Vlade Crne Gore da učini sve što je u njenoj moći da, u zakonskim okvirima, pomogne revitalizaciju kompanije.

Odbor direktora Kompanije „13.jul-Plantaže“, maskimalno je posvećen očuvanju i unaprijeđenju poslovanja i sa pažnjom odgovornog predstavnika svih vlasnika,  te sa kompetncijama stručnog upravljanja, bavi se svim aktuelnim i strateškim pitanjima i problemima u Kompaniji. Na kraju, aktivnosti na obnovi saradnje sa ruskim tržištem, kao i nastojanja da se poveća plasman na ostala strateški važna tržišta, neki su od pozitivnih signala, koji će, bez sumnje, značajno ublažiti negativne efekte uticaja korona virusa na poslovanje Kompanije.

Odbor dirketora “13. Jul – Plantaže”