Saopštenje za javnost odbor direktora kompanije 13. Jul Plantaže

Na petoj sjednici Odbora direktora od 06.11. 2020 godine, razmatrano je stanje proizvodnje i rezultati poslovanja u prvih  devet  mjeseci tekuće godine. Odbor je prihvatio Informaciju menažmenta o rezultatima u  proizvodnji, koji  su  veoma dobri, u uslovima u kojima se odvijala.

U prethodnom devetomjesečnom periodu, proizvedeno je 14,4 mil.kg vinskog groždja, 1,6 mil.kg stonog groždja; 7,9 mil. flaširanih proizvoda vina i prirodnih rakija; 900 hiljada kg breskve; 107 hilj. kg ribe i riblje mlađi. Zaključeno je da su zaposleni i menadžment kompanije učinili izuzetne napore u organizaciji i vođenju specifične poljoprivredne proizvodnje, čime se obezbjeđuje tržišna perspektiva kompanije za narednu godinu.

Glavni problemi Kompanije su proizašli iz nemogućnosti plasmana osnovnih proizvoda vina i rakija, posebno na domaćem tržištu (smanjenje  od preko 60%), zbog pada turističke potrošnje. U ovom periodu je ostvaren ukupan prihod od prodaje proizvoda i usluga 10,5 mil. eura ( prema 16,7 mil. eura u istom periodu prethodne godine ili oko 60% prošlogodišnjeg).  Posebnim naporom sektora prodaje i marketinga izvoz je manji za  (samo!) 12%, tako da je ostvarena prodaja od 4,7 mil eura u odnosu na 2019. godinu! S druge strane povećani su prihodi od prodaje breskve za 159%, stonog  groždja za 189% i ribe za 4%.

Racionalnim poslovanjem smanjeni su rashodi za 2,7mil. eura, i  u odnosu na prošlogodišnje iznose 89%. Rezultat poslovanja je negativan, i  dva puta je veći od prošlogodišnjeg Gubitak će se do kraja poslovne godine znatno uvećati, što će dalje zaoštriti već izraženi problem likvidnosti, posebno u odnosu na dobavljače, jer predstoje krupne nabavke za sljedeću proizvodnu godinu.  

Plantaže su sasvim izložene uticaju Korone na prodaju osnovnih proizvada ( vina i rakije). Ova kompanije je do sada  dobila samo 1,2 mil eura  kredita od IRF, a nijesu ostvarile ni jedan euro subvenicja iz prva dva Vladina paketa.  

Plantaže strancu prodaju preko 80% svoje proizvodnje vina (turisti u Crnoj Gori i preko 40 zemalja gdje se vino izvozi). Ako se imaju u vidu troškovi proizvodnje u „Plantažama“ onda su teškoće razumljivije. Plantaže treba da obrade 2.500 hektara vinograda, voćnjaka, maslinjaka, matičnih i loznih posloga, da orežu oko 10.000.000 čokota vinove loze, oko 83ha breskve, da angažuju oko 500 zaposlenih (stalnih i sezonskih radnika), koji treba da odrade naredne proizvodne operaciju u vinogradu. Primjera radi, na Ćemovskom polju radi 24 bunara koji koriste električnu energiju i naši godišnji računi su preko milino eura. Naša sva proizvodnja zavisi, znatnim dijelom, od vremenskih (ne)prilika, što je posebno pokazala prošla godina.

Ovo su samo neki podaci kojim ilustrujemo   uticaj pandemije na poslovanje ove kompanije.  Javno ističemo i izražavamo zhvalnost da nailazimo na razumijevanje  naših kupaca i dobavljača, u mjeri koja je moguća u datim uslovima.

Menadžment Kompanije se   uporno bori  da sačuva proizvodnju i  funkcionisanje   složenog sistema u ovim nezapamćeno teškim uslovima, uz sve teškoće i neizvjesnosti, koje će dugo potrajati! Medjutim, bez obzira na često nadljudske napore zaposlenih Plantaže ne  mogu same da riješe aktuelne probleme, pa se očekuje odgovarajuće razumijevanje vlasnika, prevashodno u rješavanju sve izraženijih problema likvidnosti, kako ne bi bili „državna kompanija“ samo na papiru.

Upravo zbog pada prihoda uz skoro iste troškove, koji se ne mogu dalje značajno smanjiti, dolazi do drastičnog smanjenja plata u Kompaniji, kao i veliki problem u izmirivanju obaveza prema dobavljačima i državi.

Odbor direktora je razmatrao i više tekućih pitanja iz svoje zakonske i statutarne nadležnosti.