Saopštenje Odbora direktora Kompanije 13. – Jul Plantaže

Plantaže – brzo reagovanje na pandemiju virusa Covid-19

Na sjednici Odbora direktora Kompanije »13. Jul Plantaže« A. D, kojom je predsjedavao prof. dr Veselin Vukotić, predsjednik Odbora direktora,pored članova Odbora direktora, učešće su uzeli Izvršna direktorica i članovi Menadžmenta i zaposleni koji bitno učestvuju ili vode određene operativne poslove u Kompaniji.

Sjednica Odbora direktora 13. Jul – Plantaže

Na prvom dijelu održane sjednice, kojem su prisustvovali članovi Odbora direktora: prof. drBožo Mihailović (Investiciono razvojni fond-IRF)Dušan Perović (Fond Penzijskog i invalidskog osiguranja – PIO)mrĐorđije Rajković (Fond Penzijskog i invalidskog osiguranja – PIO)Anica Hajduković (predstavnica manjinskih akcionara)mrSead Šahman (Zavod za zapošljavanje Crne Gore),Samo Jovićević(Podgorička banka CKB)i Izvršna direktorica Verica Maraš,razmatran je Izvještaj o realizaciji Ugovora o menadžmentu, koji je podnijela Izvršna direktorica. Ovaj izvještaj za 2019. godinu je jednoglasno usvojen, gdje se konstatovalo da je iskazani pozitivni rezultat ostvaren uprkos brojnim teškoćama u poslovanju Kompanije, uz napomenu da je prošlogodišnja berba bila jedna od najtežih u kompanijskoj istoriji, a to prije svega zbog izrazito nepovoljnih klimatskih uslova. Isto tako, ukazano je na posebne probleme koji prate poslovanje ove kompanije.

Inače, Menadžerski ugovor je ugovor između Odbora direktora i Izvršne direktorice. U Menadžerskom ugovoru su definisana sva prava i obaveze u vođenju Kompanije od strane Izvršne direktorice. Odnosno, Izvršnoj direktorici je data potpuna sloboda od Odbora direktora da, u kontekstu usvojene strategije poslovanja, a koja je data u Menadžerskom ugovoru, radi na njenoj realizaciji i u potpunosti je odgovorna za njenu realizaciju. To je inače jedan od prvih menadžerskih ugovora sklopljenih u kompanijama u Crnoj Gori, a koji je uobičajena praksa u kompanijama koje posluju na globalnom tržištu, kao što su „Plantaže“. Menadžerski ugovor se realizuje već nekoliko godina, a produžava se svake godine ukoliko je Izvršna direktorica ispunila obaveze iz ovog ugovora. Menadžerski ugovor se produžava na bazi rezultata koji su postignuti u prethodnoj godini i ti rezultati se ocjenjuju na bazi: (a) strukturno-organizacionih promjena u Kompaniji i (b) shodno četiri kvantitativna pokazatelja poslovanja, koje Izvršna direktorica mora da postigne u poslovnoj godini.

Zbog ekonomske krize koju je izazvala pandemija Covid-19 i očekivanih rezultata u ovoj godini, Odbor direktora je donio odluku o smanjenju zarade Izvršne direktorice za 2020. godinu sa 8 na 4 prosječne mjesečne zarade u Kompaniji. 

Članovi Odbora direktora primaju nadoknadu određenu Zakonom. Predsjednik Odbora direktora prima nadoknadu u visini jedne prosječne plate u Kompaniji, a članovi Odbora primaju nadoknadu u visini 70% jedne prosječne zarade u Kompaniji. Shodno Zakonu, u prošloj godini Predsjednik Odbora je prosječno mjesečno primao 728 EUR, članovi Odbora 528 EUR. Pri tome, treba napomenuti da Predsjednik i članovi Odbora direktora nijesu u stalnom radnom odnosu sa kompanijom „Plantaže“.

Na drugom dijelu sjednice u proširenom sastavu, Odbor direktora je – sa Menadžmentom i drugim zaposlenim koji obavljaju značajne operativne poslove u Kompaniji – analizirao novonastalu situaciju uzrokovanu pandemijom virusa Covid-19 i istovremeno razmatrao uvođenje mjera koje će doprinijeti da se adekvatno odgovori na aktuelne poslovne izazove i rizike. Fokus rasprave je bio na kreativnom prevazilaženju problema, na novim idejama i novim prilikama. Bazično pitanje je bilo kako da se obezbijedi opstanak Kompanije kroz njen razvoj.

Konstatovano je da Kompaniju očekuju ogromne i realne teškoće u kompanijskom poslovanju, koje su u ravni izraza ekonomskog pakla, a to posebno ako se imaju najavljeni krizni trendovi svjetske ekonomije koji se upoređuju sa onom iz 1929. godine. 

Ocjenjujući situaciju, Odbor direktora je, shodno svojoj zakonskoj poziciji, ocijenio i dao sljedeće preporuke: 

 • Odbor je pozitivno ocijenio dogovor Menadžmenta sa Sindikatom kompanije o smanjivanju obračunske vrijednosti boda u ovom trenutku za 30%, uz poseban tretman zaposlenih sa najnižim primanjima u Kompaniji, odnosno sa primanjima ispod 500 eura, uz napomenu da će ubuduće plate biti određivane isključivo na bazi prihoda koji će Kompanija ostvarivati na prodajnom tržištu tokom 2020. godine.
 • Odbor direktora je, takođe, ocijenio da je izmirenje ukupnih obaveza po osnovu poreza i doprinosa, ostvareno u prvim mjesecima ove godine (do epidemije), i izlazak „Plantaža“ na tzv. bijelu listu Poreske uprave Crne Gore važna osnova za dalje uspješno poslovanje Kompanije, na kojoj je ona zasnivala svoj poslovni plan u 2020. godini.
 • Odbor direktora ocjenjuje veoma povoljnom i činjenicu da će se kompanijski planirani proizvodni lanac za sada odvijati bez problema, u kontinuitetu, zahvaljujući na vrijeme obezbijeđenom repromaterijalu od strane Menadžmenta Kompanije.
 • Odbor je ocijenio da je stanje na kompanijskom imanju (vinogradi i zasadi breskve) na svih 2.500 hektara u izrazito dobrom i urednom stanju. Svaka loza od 10 miliona čokota je povezana i svaki čokot je okopan. Zaštitne mjere su sprovedene i sve je spremno za sljedeću fazu za koju će biti neophodno angažovati dodatnu radnu snagu. To samo pokazuje snagu i zdravlje ove kompanije.

Dosadašnje poslove, na imanju Plantaža, obavili su, velikim dijelom, stalno zaposleni radnici Kompanije, angažovani i na drugim poslovima, uz pridržavanje mjera propisanih od strane NKT-a, a čime su pokazali zajedništvo, izgrađenu korporativnu kulturu i brigu za dalji uspješan razvoj Kompanije. U tom smislu, rješavanje nedostataka radne snage na vinogradima vršiće se, između ostalog, i kroz adekvatano angažovanje stalno zaposlenih koji će dio svog radnog vremena da provedu na radu na imanju i što je njihova radna obaveza u uslovima dok traje današnja kriza.

U vezi sa tim, Odbor je dao preporuku da Kompanija, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje, ali i sa studentskim organizacijama, raspiše javni poziv za angažman radne snage neophodne za obavljanje berbe i drugih radnih operacija na imanjima „Plantaža“. 

 • Odbor je preporučio Menadžmentu da posebnu pažnju poklanja kako očuvanju postojećih, tako i nalaženju novih tržišta, jer će kriza, zavisno od dužine, ozbiljno uticati na smanjenje prihoda. Posebno je istaknuta potreba da se ubrzano nastave pregovori sa poslovnim partnerima iz Kine i nastoji ostvariti dogovor koji je postignut prije pandemije u Kini oko prodaje proizvoda Kompanije u iznosu od 2 do 3 miliona eura. Sadašnji pregovori idu teško – ali moramo biti uporni. Takođe je potrebno raditi na započetim aktivnostima otvaranja tržišta Rusije, koje je iz poznatih političkih razloga u posljednje vrijeme zatvoreno za proizvode iz Crne Gore, a s obzirom na ranije očekivani godišnjih prihod od 3 do 4 miliona eura, ozbiljno ugrozilo poslovanje kompanije „Plantaže“. 
 • „Plantaže“ su kompanija koja posluje na globalnom tržištu i blizu 90% godišnje proizvodnje kupuje stranac. Stranac je kupac, bilo kao turista u Crnoj Gori, bilo kao kupac-potrošač u ostalih 43 zemlje svijeta u kojima se prodaje vino „Plantaža“. Zavisnost „Plantaža“ od turističke privrede je ogromna. 

Vino „Plantaža“ ima status jednog od najvažnijih izvoznih proizvoda iz Crne Gore. Posebnu neizvjesnost nosi turistička sezona u Crnoj Gori jer to tržište nosi blizu 40% prihoda Kompanije. „Plantaže“ su za ovu godinu u poslovnom planu donijetom u januaru ove godine planirale povećanje ukupnog prihoda na oko 33 do 34 miliona eura. Sa ovom krizom, takav plan je izvjesno doveden u pitanje. Nažalost, vjerovatno postaje neostvarljiv, makar u 2020. godini. Zato su pred Kompanijom veliki izazovi… Prije svega, potrebno je dalje smanjiti ukupne troškove i prilagoditi ih nivou prihoda, uz sklapanje posebnih aranžmana sa bankama, odnosno zajedničko traženje rješenja sa našim poslovnim bankama.

 • Uprkos svim teškoćama, koje još sve ne možemo predvidjeti, Kompanija može dugoročno opstati samo kroz razvoj. Odbor direktora insistira na ovoj poslovnoj filozofiji: „Opstanak kroz razvoj“! U tom pogledu, Odbor je preporučio Menadžmentu da ubrza proces lansiranja novih proizvoda, kao i da hitno radi na ulaganju u nove biznise, tj. diverzifikaciji proizvoda i usluga Kompanije, radi smanjenja rizika, prije svega od očekivanih budućih epidemija i katastrofa. Ovdje se misli posebno na biznis sa hranom, nove vrste voća, biznis vinskog turizma, kao i umrežavanje u globalne lance hrane i distributera. Treba i dalje intenzivno ulagati u dalji razvoj maslinarstva i podići broj maslina sa sadašnjih blizu 15.000 na blizu 30.000 sadnica u sljedećoj deceniji. 
 • Najavljuju se sredstva za razvoj – razvojni krediti, ne samo od Vlade Crne Gore, već prije svega od EU, Evropske banke za razvoj, Svjetske banke… Tu su i privatni investitori iz svijeta. Odbor direktora je posebno preporučio da se ubrza rad na pripremi inicijalnih biznis ideja, odnosno projekata, kako bi Kompanija bila spremna da brzo reaguje na potencijalnu ponudu novih razvojnih projekata. Ovo se posebno odnosi na projekte iz oblasti energije, ekologije, novih voćnih zasada, hrane…
 • Kriza u kojoj se trenutmo nalazi crnogorska ekonomija, zbog opšte globalne krize izazvane Pandemijom, a samim tim i „Plantažama“, nameće urgentno pitanje kako iskoristiti raspoložive resurse. Jedan od važnih resursa, pored snage veličine kompanije i njene globalne pozicioniranosti, jeste i zemljište. Data je preporuka Odbora direktora Menadžmentu da se u što kraćem vremenu uredi pravni okvir tzv. kompanijsko-privatnog partnerstva, a shodno zakonima države Crne Gore, za uspostavljanje novih biznisa, posebno start-upova.
 • Već više godina u kompaniji „Plantaže“ se ulaže u razvoj naučno-istraživačkih djelatnosti u okviru Službe razvoja („Institut“) i kompanija „Plantaže“ ima status naučno-istraživačke organizacije u klasifikaciji Ministarstva nauke Crne Gore. To je  jedna od rijetkih kompanija koja ima taj status u Crnoj Gori, a koji joj daje mogućnost da učestvuje u međunarodnim naučnim istraživanjima. Dosadašnja istraživanja (novih sorti vinove loze, rejonizacije vinogradarstva u Crnoj Gori, uticaj klimatskih promjena na budućnost vinogradarstva u Crnoj Gori, i sl) samo su dokaz ozbiljnosti i odgovornosti kompanije „Plantaže“ u pogledu budućeg razvoja. Shodno toj politici, „Plantaže“ učestvuju ne samo u nacionalnim projektima, već i u projektima prekogranične saradnje, projektima EU i kao rijetki učesnik u projektu Horizon 2020. Svi projekti imaju za cilj povećanje tehnoloških i organizacionih kapaciteta Kompanije, polazeći od izraelskog iskustva da je poljoprivreda 90% nauka i tehnologija, a sve ostalo je 10%.
 • Projekat „Digitalna transformacija kompanije „Plantaže“ je, na inicijativu Odbora direktora, započet prije 6 mjeseci i „Plantaže“ su jedna od prvih kompanija u Crnoj Gori koja je otpočela digitalnu transformaciju cjelokupnog poslovnog modela kompanije. Ovo je projekat koji je u nadležnosti i koji vodi Odbor direktora. Projekat koji će pratiti i viziju, i misiju „Plantaža“. To od svih zaposlenih, od Menadžmenta do radnika na imanju, zahtijeva ulaganje u svoje obrazovanje. 
 • Ovo je jedno od prvih saopštenja za javnost Odbora direktora „Plantaža“. Želimo da javnost shvati da je Odbor direktora sastavljen od veoma kredibilnih ljudi, ljudi koji imaju ozbiljne rezultate u svojoj profesiji. Želimo da skrenemo pažnju da se iz političkih razloga i političkih ambicija, i bilo kakvih drugih netransparentnih namjera, ne utiče na međunarodni tržišni imidž jedne od najvažnijih i najozbiljnih kompanija u Crnoj Gori. Da se negativno ne utiče na tržišni imidž kompanije koja zapošljava oko 1.200 ljudi i globalno je poznata kao brend Crne Gore. Mora se shvatiti da logika politike i logika biznisa nijesu isto.

Odbor direktora „Plantaža“, izvršna direktorica Plantaža, kao i svi zaposleni imaju hrabrosti i znanja da se bore sa velikim neizvjesnostima koje nosi ovo vrijeme krize… Ishod je svakako neizvjestan… Ali, „Plantaže“ su kompanija koja je rođena u borbi sa stijenama Ćemovskog polja… Kompanija koja se razvija u stalnoj borbi na globalnom tržištu i iz te borbe ide u budućnost. Zato ćemo se i dalje uporno boriti ne samo za nova tržišta, veće prihode, nego i protiv svih nedaća koje joj donosi ovo teško vrijeme krize. Znamo da to neće biti nimalo lako.