OSAMNAESTA REDOVNA GODIŠNJA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA “13.JUL-PLANTAŽE”AD PODGORICA

 Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima, ( “Sl.list RCG” br. 06/02; “Sl.list Crne Gore” br.17/07;80/08;40/10;73/10;36/11 i 40/11);člana 30. i člana 32. Statuta “13Jul-Plantaže”ad Podgorica i Odluke Odbora direktora  br.2992   od 23.05.2019.g.,  sazivam

OSAMNAESTU  REDOVNU GODIŠNJU SJEDNICU
SKUPŠTINE  AKCIONARA “13.JUL-PLANTAŽE”AD PODGORICA

Za dan  28.06.2019.g (petak),  sa početkom rada u 11.00 časova, uz napomenu da će se evidencija prisustva akcionara i potpisivanje registracione liste vršiti u vremenu od 9oo do 11oo časova u prostorijama “13 Jul-Plantaže”,  Vinskom podrumu »Šipčanik« u Podgorici.

Za sjednicu Skupštine predlažem

D N E V N I   R E D

      1.Usvajanje finansijskih iskaza sa Izvještajem o poslovanju za 2018.godinu.

      2.Usvajanje Izvještaja revizora o reviziji finansijskih iskaza za 2018.godinu.

      3.Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2018.god.

      4.Izbor i imenovanje revizora za 2019.godinu.

      5.Donošenje odluke o izmjeni Statuta.

      6.Razriješenje članova Odbora direktora, u skladu sa zakonom.

      7.Izbor članova Odbora direktora.

Skupština može odlučivati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika. Ovlašćeni punomoćnik prilaže ovjereno punomoćje. Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom.

Društvo će pribaviti spisak akcionara iz CKDD najranije dva dana prije održavanja Skupštine.Samo akcionari koji su na spisku akcionara iz CKDD na dan pribavljanja spiska mogu učestvovati na Skupštini i ostvarivati prava akcionara.

Odluke iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Ukupan broj akcija Društva je    179.255.993 običnih akcija sa pravom glasa. Sve akcije Društva su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas. Prilikom glasanja o izboru članova Odbora direktora Društva, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora,odnosno 7 glasova (kumulativno glasanje).

Materijali za Skupštinu i prijedlozi odluka staviće se na uvid akcionarima u Upravnoj zgradi Društva svakog radnog dana, 20 dana prije održavanja Skupštine.

Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara biće objavljeno na internet stranici Društva:

 www.plantaze.com

Kontakt telefon: 020/444 130

PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA,
Prof. dr Veselin Vukotić,s.r.