Odogovri izvršnog direktora Plantaža novinarki Pobjede

23.07.2021.

Pitanje: Razgovarali smo u vezi sudskog poravnanja sa kompanijom OMP koje je potpisano prošle godine u vezi fabrike briketa. Zanima me zbog čega su Plantaže, mimo konsultacije sa advokatima, odlučile da potpišu taj sporazum, posebno imajući u vidu da je tokom sudskog postupka vještačenjem utvrđeno da je oprema koju je ova kompanija obezbijedila bila neodgovarajuća za obradu vinove loze?

Kako je javnosti poznato, investicija Plantaža u fabriku za  proizvodnju briketa od drvenog ostatka, koji nastaje zimskom rezidbom naših vinograda,proglašena je za neuspješnu.

Problemi u fabrici za proizvodnju briketa datiraju još od 2011. godine. Problemi do danas nijesu prevaziđeni (njihovo rješavanje bi iziskivalo značajna dodatna finansijska sredstva, koja kompanija svakako ne posjeduje).

Razlozi usljed kojih nijesu ostvarena investiciona očekivanja su brojni, ali se kao ključni mogu izdvojiti neadakvatna (nepostojeća) sirovinska osnova i neodgovarajuća primijenjena tehnološka rješenja u proizvodnji briketa.

U ovakvoj situaciji, kao ključno pitanje nametnulo se obezbjeđivanje imovine briketare od propadanja i stvaranje preduslova za konverziju imovine u projekat koji bi mogaao da generiše odgovarajuće ekonomske koristi. U konkretnom slučaju, da bi prethodno bilo moguće, bilo je neophodno riješiti parnicu, koja je u toku između bivših partnera u projektu, gdje oba partnera imaju ravnopravno učešće u kapitalu zajedničke briketare Plant-OMP d.o.o. Podgorica.

Parnica je inicirana krajem 2014. gdine, ali je i dalje u prvostepenoj fazi, u postupku pred Privrednim sudom. Kad se analizira rješenje korporativnog upravljanja u briketari, utvrđuje se da su od tri člana Odbora direktora Plant-OMP d.o.o. Podgorica dva člana imenovale Plantaže, dok je trećeg člana postavio bivši partner OMP-Engeenering doo Podgorica. U takvoj situaciji, nameće se zaključak da su Plantaže imale dominantanuticaj na ključna pitanja od značaja za investiciju, zbog toga na bivšeg partnera ne treba prebacivati veći dio odgovornosti za neuspjeh investicije nego što mu objektivno pripada.

Procjenu advokata koju pominjete, koja je data u ranoj fazi postupka, treba posmatrati u kontekstu trajanja prvostepene parnice, kojoj je trebalo da slijedi postupak u drugom stepenu pred Apelacionim sudom, odnosno postupak po vanrednim pravnim sredstvima pred Vrhovnim sudom Crne Gore. Proglašavati mišljenja advokata i sudskih vještaka – koja su data u ranoj fazi prvostepene parnice – kao objektivno utvrđene činjenice i nesporne istine, „oduzimajući“ time pravo Apelacionom i Vrhovnom sudu na slobodno sudijsko uvjerenje, nije rezonovanje koje može imati uporište u pravničkim krugovima.

U smislu prethodnog treba posmatrati i sumu akumiliranih advokatskih troškova, koji su u vrijeme zaključenja poravnanja dosegli gotovo 15% iznosa na koji je poravnanje zaključeno. Koliko bi iznosili ovi troškovi do kraja postupka pred Vrhovnim sudom Crne Gore? Da li su angažovani advokati dali bilo kakve garancije za uspjeh Plantaža u sporu? Naravno da nijesu (sve i da su bile date, takve garancije bi bile profesionalno neozbiljne iz razloga koji su prethodno objašnjeni).

Koliko je trebalo izdvojiti rezervisanja po osnovu ovakve parnice?Ako se uzme u obzir visina tužbenog zahtjeva bivšeg partnera, koja je bila reda veličine 6 miliona eura, jasno je koliki i kakvi rizici gubitka spora su bili predočeni Odboru direktora, koji je donio odluku o zaključenju poravnanja procjenjujući sve prethodno navedene aspekte spornog pravnog odnosa.

Na koji način se mogla konzervirati i obezbijediti imovina briketare od propadanja dok traje parnica? Ko je trebalo da preuzme odgovornost za dalju degradaciju imovine ionako promašene investicije?

Prihvatanjem poravnanja Plantaže su prihvatile realnost i obavezale se da bivšim partnerima vrate novac koji je nesporno uložen u projekat, umanjen za redovne i zatezne kamate, troškove sudskog postupka i slično. Na ovaj način, Plantaže su se obavezale da će obeštetiti bivšeg partnera za stvarnu štetu, koja bi uz potencijalno akumuliranu izmaklu dobit mogla biti višestruko veća od iznosa poravnanja.

Na drugoj strani, Plantaže su stekle potpuno vlasništvo nad nekad zajedničkom firmom, čime su stvoreni preduslovi za prenamjenu i poslovnu valorizaciju izgrađenog objekta.

Dakle, poravnanje je zakonito (zaključeno je u formi notarskog zapisa), a vjerujem da sadrži rješenja koja su u bitnom cjelishodna i primjerena potrebi da se razriješi predmetni sporni pravni odnos.

Pitanje: U razgovoru sa jednim od vlasnika OMP-a, rečeno mi je da su oni uradili sve što je traženo od njih u vezi ovog poravnanja, te da ne znaju razlog zbog kog on nije realizovan. Zbog čega Plantaže nisu postupile po poravnanjju koje su potpisale?

Ugovor o poravnanju je donio Odbor direktora aprila 2020. godine, u granicama svojih zakonom i statutom utvrđenih ovlašćenja, nakon čega je isto (poravnanje) dijelom sprovedeno aktima bivšeg izvršnog direktora.

Međutim, do današnjeg dana, Plantaže nijesu platile bivšim partnerima ni jedan cent (na drugoj strani, bivši partner nije prinudnim putem naplatio svoje potraživanje, na što je imao pravo po ugovoru o poravnanju). Pri tome, Plantaže su preuzele ukupno vlasništvo nad briketarom, čime su ostale dužne da bivšem partneru pruže ugovorenu protivčinidbu.

Zbog protoka vremena od zaključenja poravnanja, sadašnji saziv Odbora direktora treba da donese odgovarajuće odluke da se ugovoreni posao materijalizuje do kraja, nakon čega će parnica i formalno biti okončana.

Prema informacijama koje su mi dostupne, mogu da ukažem na konstruktivan pristup bivših partanera u ovom poslu, koji su nedavno i ponudili da se – ukoliko Plantaže imaju takav interes – pregovori koji su rezultirali poravnanjem nastave, da se postojeći dokument poravnanja stavi van snage i sačini drugačiji model izlaska iz ove situacije itd. Prema tome, Plantažama je predočeno više alternativnih mogućnosti, koje su zakonite i primjerene duhu do sada postignutih dogovora.

Pitanje: Šta su dalji koraci kada je riječ o ovome?

Posmatrano iz ugla izvršnog direktora kompanije, dužan sam da sačekam instrukcije Odbora direktora, koji svakako ima na raspolaganju sve pravne mehanizme da ovu spornu pravnu stvar okonča u najkraćem mogućem roku.

Takođe, kao izvršni direktor nemam nikakvu dilemu po ovom pitanju! Što se prije ovaj problem definitivno riješi, Plantaže će imati priliku da, pogrešno vođenom investicijom, zarobljena novčana sredstva stave u neku novu poslovnu funkciju, sačuvaju svoju imovinu i da ostvare poslovni prihod.

https://www.pobjeda.me/clanak/vukovic-ne-treba-prebacivati-veci-dio-odgovornosti-na-bivse-partnere