Miroslav Vuković, izvršni direktor, Kompanije „13. jul Plantaže“ povodom štrajka upozorenja Sindikalne organizacije

Štrajk i zahtjevi nezakoniti

Podgorica 23.06.2021.

Povodom  štrajka upozorenja organizovanog od strane Sindikalne organizacije, ispred upravne zgrade Društva, u kojem fizički nije učestvovalo više od 160 ljudi, Miroslav Vuković, izvršni direktor Kompanija  „13. jul Plantaže“ saopštava sledeće:

Bez obzira što je propao štrajk upozorenja Sindikalne organizacije, jer je u njemu učestvovalo svega oko 160 zaposlenih u Kompaniji, ne sporim legitimno pravo zaposlenih da stupe u štrajk, do čega svakako mora doći u skladu sa odredbama Zakona o štrajku. Želim da ukažem na Odredbu iz člana 7. Zakona koja propisuje da se smatra nezakonitim štrajkom prekid rada koji nije organizovan u skladu sa odredbama ovog Zakona. Odredba iz člana 2. Zakona, propisuje štrajk kao prekid rada koji zaposleni organizuju radi zaštite svojih profesionalnih, ekonomskih i socijalnih interesa po osnovu rada. Analizom zahtjeva koje je ispostavio štrajkački odbor, a koji se mogu locirati u zoni smjene izvršnog direktora, sekretara Društva i kompletne uprave (dakle, svih lica sa posebnim ovlašćenjima i odgovornostima u Društvu!), utvrđuje se da takav zahtjev nema bilo kakvo uporište u Zakonu o štrajku, odnosno da se ne može dovesti u bilo kakvu logičnu vezu sa zaštitom profesionalnih, ekonomskih i socijalnih interesa zaposlenih po osnovu rada. Kako ne postoji zakonski ili drugi pravni osnov koji bi dozvolio zaposlenima u Društvu da preuzimaju ingerencije skupštine akcionara, odbora direktora i/ili izvršnog direktora, jasno je da je već zbog ovakvog strukturiranja zahtjeva štrajkačkog odbora najavljeni štrajk nezakonit. 

Imperativna odredba iz člana 4. Zakona propisuje da su štrajkački odbor i poslodavac dužni da, od dana najave štrajka i za vrijeme štrajka, pokušaju da sporazumno riješe nastali spor ili da pokrenu postupak za mirno rješavanje spora, u skladu sa posebnim zakonom. Međutim, kako sindikalna organizacija odbija bilo kakvu saradnju sa izvršnim direktorom (koji je po Zakonu o privrednim društvima i statutu Društva zakonski zastupnik poslodavca), jasno je da štrajkački odbor izigrava primjenu imperativne norme Zakon o štrajku, sa posljedicom da je takav štrajk nezakonit.

Odredba iz člana 27. Zakona propisuje da organizovanje štrajka, odnosno učešće u štrajku pod uslovima utvrđenim ovim zakonom ne predstavlja povredu radne obaveze, ne može biti osnov za pokretanje postupka za utvrđivanje disciplinske i materijalne odgovornosti zaposlenog, za udaljenje zaposlenog sa rada i ne može za posljedicu imati prestanak radnog odnosa zaposlenog. Međutim, polazeći od prethodno nespornih stavova da je planirani štrajk u startu nezakonit, ukazujem na okolnost da će angažovanje zaposlenih tokom najavljenog štrajka predstavljati povredu radne obaveze, koja podliježe disciplinskoj odgovornosti.

Polazeći od odredbe iz člana 31. Zakona, koja propisuje postupak za utvrđivanje nezakonitosti štrajka namjeravam da, u okviru svojih zakonskih i statutarnih ovlašćenja, odmah pokrenem postupak pred Osnovnim sudom u Podgorici, sa zathjevom da se utvrdi da je štrajk nezakonit, iz razloga na koje sam prethodno ukazao. Saglasno zakonskoj odredbi, koji prethodni postupak propisuje kao hitan, sud će biti dužan da odluči o tužbi Društva u roku od pet dana od dana podnošenja zahtjeva. Takođe, polazeći od svojih pravnih ovlašćenja, pozvaću nadležni inspekcijski organ da sa svoje strane izvrši inspekcijski nadzor, sa ciljem da se dodatno argumentuju okolnosti od značaja za utvrđivanje nezakonitosti štrajka.  

Na kraju, ako i postoji neka sumnja u odnosu na realne razloge za organizovanje štrajka, takva sumnja mora biti otklonjena analizom tačke 4. zahtjeva sindikalne organizacije, koja se svodi na ultimatum da bude povučena tužbe koju je Društvo u svojstvu tužioca podnijelo Privrednom sudu Crne Gore protiv tuženih Veselina Vukotića, Blagote Radulovića, Dušana Perovića, Radula Raonića, Vukice Jelić, Zarije Franovića, Anice Hajduković i Sindikalne organizacije „13. Jul – Plantaže“ a.d. Podgorica, radi utvrđenja povrede fiducijarne dužnosti članova odbora direktora tužioca i utvrđivanja ništavosti kolektivnog ugovora broj 818 od 24.02.2017. godine. Strukturiranje zahtjeva sindikalne organizacije na ovaj način predstavlja jasan signal o namjeri da se putem nezakonitih ultimatuma, siledžijskih pritisaka, otvorenih prijetnji i ucjena izdejstvuje zaštita koruptivnih interesa interesno povezanih pojedinaca (članova bivšeg poslovodstva) i sadašnjih sindikalnih predstavnika, na štetu legitimnih i zakonom zaštićenih ekonomskih i pravnih interesa Društva.

Ekonomsko-socijalni položaj zaposlenih je svakako pogoršan usljed djelovanja pandemije COVID-19, odnosno usljed umanjenja zarada koje je uslijedilo kao posljedica dvocifrenog milionskog gubitka tokom 2020. godine, za koji niko razuman ne krivi sadašnju upravu. Dakle, postoje opravdani razlozi za nezadovoljstvo na strani zaposlenih, kao što postoji i obaveza Društva da u skladu sa svojim mogućnostima odgovori legitimnim potrebama lica koja svojim radom doprinose poslovanju Društva.

Na drugoj strani, zahtjevi koje je ispostavila korumpirana sindikalna vrhuška izlaze izvan domena pravno dozvoljenog, čime delegitimizuju nastavak razgovora po pitanju tema o kojima pravno ne može biti pregovora, odnosno kompromituju lica koja nastavljaju da učestvuju u loše organizovanoj farsi, sa uočljivim elementima već davno oprobanog i uvježbanog političkog kalkulantstva. Ne treba imati dilemu zašto se štrajk organizuje u danima kad se očekuje mišljenje eksterne revizije, u kojem se lome koplja oko sposobnosti Društva da nastavi kontinuirano poslovanje. Šteta koja se može prouzrokovati Društvu na ovaj način, implicira krivičnu odgovornost lica za koja se pravosnažno utvrdi da su organizovala i/ili učestvovala u nezakonitom štrajku, odnosno da su takvom protivpravnom štetnom aktu dala bilo kakvu podršku.

Izvršni direktor, Kompanije „13. jul Plantaže“

Miroslav Vuković