SEDAMNAESTA REDOVNA GODIŠNJA SJEDNICA SKUPŠTINE AKCIONARA “13JUL-PLANTAŽE”AD PODGORICA

Na osnovu člana 36. Zakona o privrednim društvima, ( “Sl.list RCG” br. 06/02; “Sl.list Crne Gore” br.17/07;80/08;40/10;73/10;36/11 i 40/11);člana 30.Statuta “13Jul-Plantaže”ad Podgorica i Odluke Odbora direktora br. 2511 od 25.05.2018.g., sazivam

SEDAMNAESTU REDOVNU GODIŠNJU SJEDNICU
SKUPŠTINE AKCIONARA “13JUL-PLANTAŽE”AD PODGORICA

Za dan 29.06.2018.g (petak), sa početkom rada u 11.00 časova, uz napomenu da će se evidencija prisustva akcionara i potpisivanje registracione liste vršiti u vremenu od 9oo do 11oo časova u prostorijama “13 Jul-Plantaže”, Vinskom podrumu »Šipčanik« u Podgorici.
Za sjednicu Skupštine predlažem

DNEVNI RED

1.Usvajanje finansijskih iskaza sa Izvještajem o poslovanju za 2017.godinu.
1.1. Donošenje odluke o raspodjeli dobiti za 2017.god.
1.2. Donošenje odluke o emisiji akcija po osnovu pretvaranja dobiti u akcijski kapital.
1.3. Donošenje odluke o izmjeni člana 9. Statuta.
2.Usvajanje Izvještaja revizora o reviziji finansijskih iskaza za 2017.godinu,
3.Izbor i imenovanje revizora za 2018.godinu.
4.Razriješenje članova Odbora direktora, u skladu sa zakonom.
5.Izbor članova Odbora direktora.

Skupština može odlučivati ukoliko joj prisustvuju akcionari koji posjeduju više od 50% od ukupnog broja akcija sa pravom glasa, lično ili preko ovlašćenog punomoćnika. Ovlašćeni punomoćnik prilaže ovjereno punomoćje. Identifikacija akcionara dokazuje se ličnom ispravom.
Društvo će pribaviti spisak akcionara iz CDA najranije dva dana prije održavanja Skupštine.Samo akcionari koji su na spisku akcionara iz CDA na dan pribavljanja spiska mogu učestvovati na Skupštini i ostvarivati prava akcionara.
Odluke iz predloženog dnevnog reda usvajaju se većinom glasova prisutnih ili zastupanih akcionara ili akcionara koji su glasali putem glasačkih listića. Ukupan broj akcija Društva je 179.255.993 običnih akcija sa pravom glasa.Odluka pod tačkom 1.2. o emisiji akcija po osnovu pretvaranja dobiti u akcijski kapital,donosi se većinom od 2/3 prisutnih ili zastupanih akcionara,pod uslovom da Skupštini prisustvuju akcionari koji imaju najmanje 2/3 akcija. Sve akcije Društva su obične i svaka akcija daje pravo na jedan glas. Prilikom glasanja o izboru članova Odbora direktora Društva, svaka akcija sa pravom glasa daje broj glasova jednak broju članova Odbora direktora,odnosno 7 glasova (kumulativno glasanje).
Materijali za Skupštinu i prijedlozi odluka staviće se na uvid akcionarima u Upravnoj zgradi Društva svakog radnog dana, 20 dana prije održavanja Skupštine.
Obavještenje o sazivanju Skupštine akcionara biće objavljeno na internet stranici Društva:
www.plantaze.com
Kontakt telefon: 020/444130

PREDSJEDNIK
ODBORA DIREKTORA,
Prof. dr Veselin Vukotić,s.r.

Comments are closed.