SISTEM MENADŽMENTA KVALITETA

“13 JUL-PLANTAŽE” a.d. Podgorica utvrđuju ovu politiku radi obezbjeđenja stalne posvećenosti  ispunjavanju zahtjeva korisnika i ostalih zainteresovanih strana, važećih zakonskih i podzakonskih dokumenata.

Namjera »13 JUL-PLANTAŽE« a.d.  je da uvijek bude među vodećima na domaćem i inostranom tržištu u pogledu kvaliteta i bezbjednosti:

–     vinskog i stonog grožđa, stone breskve, vina, rakije i ribe;

–     ugostiteljskih usluga kojima će brojne korisnike učiniti zadovoljnim .

Pomenute namjere »13 JUL-PLANTAŽE« a.d. ostvaruju uspostavljanjem, primjenom i stalnim poboljšavanjem efektivnosti   Sistema upravljanja kvalitetom, usaglašenog sa zahtjevima standarda ISO 9001:2015, Sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtjevima standarda ISO 14001:2004 i Sistema menadžmenta bezbjednošću hrane ISO 22000:2005 čiji su ciljevi:

–      kontinualan razvoj novih proizvoda njihovim prilagođavanjem zahtjevima tržišta radi poboljšanja kvaliteta i povećanja zadovoljstva  korisnika;

–     pruža okvir za postavljanje ciljeva kvaliteta;

–      sanacija objekata i uvođenje novih tehnologija i opreme;

–      uspješna realizacija postavljenih planova i orijentacija na povećanje izvoza;

–      poboljšanje efikasnosti i efektivnosti procesa i ukupnog poslovanja;

–      stabilizacija kvaliteta usaglašavanjem primarne proizvodnje i prerađivačkih kapaciteta;

–      identifikovanje svih aspekata životne sredine i upravljanje onima koji su značajni za životnu sredinu, na lokaciji podruma, uključujući  sprečavanje zagađenja

–      ušteda resursa i energije,smanjenje upotrebe štetnih materija i količine otpada;

–      planiranje, primjena i sprovođenje sistema menadžmenta bezbjednošću hrane koji je usmjeren ka obezbjeđivanju proizvoda koji su u skladu sa svojom predviđenom upotrebom, bezbjedni za potrošača.

–      poboljšanje finansijskih rezultata smanjenjem ukupnih troškova i motivacija rukovodstva za uspješno upravljanje troškovima;

–      optimalizaciju kadrovskih potencijala, posebno vodeći računa o kopetentnosti, stalnom razvoju svijesti i unapređenju mjera bezbjednosti, zdravlja i zaštite na radu.

    Podgorica,                                                                                     Izvršni direktor »13 JUL-PLANTAŽE« a.d.

Mart 2017. god.                                                                                                     Verica Maraš dipl.ecc

Lista ciljeva kvaliteta (PDF)

Sertifikati: