SISTEM MENADŽMENTA KVALITETA

“13 JUL-PLANTAŽE” a.d. Podgorica utvrdjuju ovu politiku radi obezbjedjenja stalne posvećenosti ispunjavanju zahtjeva korisnika i ostalih zainteresovanih strana, važećih zakonskih i podzakonskih dokumenata.
Namjera »13 JUL-PLANTAŽE« a.d. je da uvijek bude medju vodećima na domaćem i inostranom tržištu u pogledu kvaliteta i bezbjednosti:
– vinskog i stonog groždja, stone breskve, vina, rakije i ribe;
– ugostiteljskih usluga kojima će brojne korisnike učiniti zadovoljnim .

Pomenute namjere »13 JUL-PLANTAŽE« a.d. ostvaruju uspostavljanjem, primjenom i stalnim poboljšavanjem efektivnosti Sistema upravljanja kvalitetom,usaglašenog sa zahtjevima standarda ISO 9001:2008,Sistema upravljanja zaštitom životne sredine u skladu sa zahtjevima standarda ISO 14001:2004 i Sistema menadžmenta bezbjednošću hrane ISO 22000:2005 čiji su ciljevi:

– kontinualan razvoj novih proizvoda njihovim prilagođavanjem zahtjevima tržišta radi poboljšanja kvaliteta i povećanja zadovoljstva korisnika;
– sanacija objekata i uvođenje novih tehnologija i opreme;
– uspješna realizacija postavljenih planova i orijentacija na povećanje izvoza;
– poboljšanje efikasnosti i efektivnosti procesa i ukupnog poslovanja;
– stabilizacija kvaliteta usaglašavanjem primarne proizvodnje i prerađivačkih kapaciteta;
– identifikovanje svih aspekata životne sredine i upravljanje onima koji su značajni za životnu sredinu,na lokaciji podruma ,uključujući sprečavanje zagadjenja.
– ušteda resursa i energije,smanjenje upotrebe štetnih materija i količine otpada;
– planiranje, primjena i sprovođenje sistema menadžmenta bezbjednošću hrane koji je usmjeren ka obezbjedjivanju proizvoda koji su u skladu sa svojom predvidjenom upotrebom, bezbjedni za potrošača.
– poboljšanje finansijskih rezultata smanjenjem ukupnih troškova i motivacija rukovodstva za uspješno upravljanje troškovima;
– optimalizaciju kadrovskih potencijala,posebno vodeći računa o kopetentnosti ,stalnom razvoju svijesti i unapređenju mjera bezbjednosti,zdravlja i zaštite na radu.

Poslovanje po međunarodnim standardima

Još 1996. godine “Plantaže” su prve u svojoj branši na području SCG uskladile ukupno poslovanje sa međunarodnim standardiom ISO-9001, a u 2004. godini od ocjenjivačke kuće SGS u Cirihu zvanično dobile sertfikat ISO 9001, ISO 14.000 i HACCP.

Sertifikati: