NOVOSTI
Crna Gora kolijevka vinogradarstva na Balkanu (November 17, 2017 3:46 pm)
,,Epoha“ je trag u vremenu (November 14, 2017 10:57 am)
Plantažama Veliki pehar Sajma (October 9, 2017 12:58 pm)
VINSKA FEŠTA U PODGORICI (September 18, 2017 12:00 pm)

Informacije sa Skupštine 30.06.2017

Šesnaesta redovna godišnja Skupština akcionara održana je dana 30.06.2017.g. u Vinskom podrumu „Šipčanik“.

Na sjednici Skupštine donijete su slijedeće odluke:
– Odluka o usvajanju finansijskih iskaza sa izvještajem o poslovanju za 2016. g.,
– Odluka o raspodjeli ostvarene dobiti po godišnjem računu za 2016.godinu.
– Odluka o usvajanju Izvještaja revizora o izvršenoj reviziji finansijskih iskaza za 2016.g.
– Odluka o izboru i imenovanju Društva za reviziju BDO za Revizora za 2017.g.,
– Odluka o izboru članova direktora
– Odluka o utvrdjivanju politike naknada i o naknadama članova Odbora direktora

Odluke Skupštine (PDF)

Sekretar  Društva
Vesna Dajković

Comments are closed.